5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

4293/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh về du lịch Quảng Ninh nhân Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh

4289/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức Chương trình Gameshow "Bản quyền và sáng tạo

5017/BVHTTDL-VHDT

Công văn V/v tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ VI, năm 2018

4956/BVHTTDL-VP

Công văn V/v đề xuất các sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2017

4083/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện môi trường không khói thuốc

4013/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia, di tích lịch sử Đền thờ Trình Minh tại xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

4012/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia, di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến (Trung đoàn 52) tại thị trấn Mộc Châu, huyện...

109/2017/NĐ-CP

Nghị định Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

3399/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua, Khen thưởng

3088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch