QUYẾT ĐỊNH SỐ 1547/QĐ-UBND

Chủ tịch Lữ Ngọc Cư Theo CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Buôn Ma Thuột năm 2009

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ VĂN HÓA DU LỊCH BUÔN MA THUỘT NĂM 2009

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/1 1/2003;

Căn cứ Quyết định số 5476/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Chương trình hành động của ngành Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 757/TTr-SVHTTDL ngày 21/5/2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Buôn Ma Thuột năm 2009 (Có nội dung văn bản Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban Nhân dân các huyện Buôn Đôn, Krông Pắc, Lắk, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác