QUYẾT ĐỊNH SỐ 2356/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tham gia Liên hoan mỹ thuật quốc tế bậc trung học tại Nhật Bản

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAM GIA LIÊN HOAN MỸ THUẬT QUỐC TẾ BẬC TRUNG HỌC TẠI NHẬT BẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức lựa chọn tác phẩm mỹ thuật do các học sinh bậc trung học phổ thông sáng tác để tham dự Liên hoan mỹ thuật quốc tế bậc trung học được tổ chức tại Nhật Bản.

Thời gian: từ ngày 29/7 - 02/8/2009.

Điều 2. Kinh phí:

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu chi phí tuyển chọn tác phẩm và gửi tác phẩm cho Ban tổ chức tại Nhật Bản.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trường Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác