Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
30/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/10/2018

15/2014/TT-BVHTTDL Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2014 của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 10/12/2014

05/2014/TT-BVHTTDL Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 10/06/2014

03/2014/TT-BVHTTDL Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 02/06/2014

19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 về Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 13/02/2014

18/2013/TT-BVHTTDL Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 12/02/2014

02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL Thông tư Liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phảm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Khác 31/12/2013

149/2012/TTLT-BTC-BLÐTBXH-BVHTTDL Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTG ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu Khác 25/12/2013

40/2010/NÐ-CP Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ 25/12/2013

181/2013/NÐ-CP Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 20/11/2013

180/2013/NÐ-CP Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch Chính phủ 20/11/2013

158/2013/NÐ-CP Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Chính phủ 19/11/2013

06/2013/TTLT/BVHTTDL-BCA Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT/BVHTTDL-BCA ngày 18 tháng 10 năm 2013 Quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao  trong tập luyện và thi đấu thể thao Khác 07/11/2013

145/2013/NÐ-CP Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài Chính phủ 05/11/2013

07/2013/TT-BVHTTDL Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 04/11/2013

113/2013/NÐ-CP Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ Về hoạt động mỹ thuật Chính phủ 09/10/2013

19/2003/QÐ-TTg Quyết định số 19/2003/QĐ-TTg ngày 28/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt "Chương trình mục tiêu quốc gia  về văn hoá đến năm 2005" Chính phủ 01/10/2013

05/2013/TT-BVHTTDL Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia  và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 16/08/2013

76/2013/NÐ-CP Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chính phủ 22/07/2013

48/2013/NÐ-CP Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ 15/07/2013