10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kbang anh hùng

Kbang là huyện nằm phía đông bắc, cách TP Pleiku 120 km. Toàn huyện có 13 xã, thị trấn với 165 thôn, làng, tổ dân phố.

Dân số toàn huyện có 14.200 hộ với hơn 63.500 khẩu, trong đó dồng bào dân tộc thiểu số chiếm 43%. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, còn có sự chênh lệch giữa đồng bào dân tộc thiểu số với người Kinh, giữa vùng trung tâm và vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.

Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng như thực hiện cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo cho các ngành, các cấp triển khai phong trào rộng khắp trên địa bàn các phong trào xây dựng GĐVH, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến. Phong trào đã thực sự tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, việc làm làm cho đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, ngày càng nâng cao góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường văn hóa lành mạnh, các hoạt động phong trào VHTT ngày càng phong phú. Qua 10 năm thực hiện (2000-2010), toàn huyện đã có 8.923 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 63%; 67 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 42%; 139 khu dân cư tiên tiến, đạt 82%; 36 công sở văn hóa, đạt 45%; 150 bản hương ước được xây dựng phê duyệt và đưa vào thực hiện trong cộng đồng dân cư. Sự tác động của phong trào đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn; đời sống kinh tế của đồng bào đã từng bước ổn định và phát triển; số hộ nghèo hàng năm giảm, nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu.

100% xã đã có đường giao thông đi lại thuận tiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đời sống nhân dân từng bước cải thiện, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được chú trọng, nhiều mô hình kinh tế được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực như: Kinh tế trang trại, vườn, ao, chuồng, cải tạo vùng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ, đã đem lại nguồn thu nhập cao cho nhân dân. Qua kiểm tra tại các làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến có hoen 25% số hộ giàu có tổng thu nhập trong năm từ năm 70 triệu đồng lên; số hộ khá chiếm 50%; số hộ nghèo hàng năm giảm 0,3% trở lên. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh được chú trọng và khích lệ. Các loại hình CLB, mô hình sản xuất nhân rộng tại các địa bàn dân cư, góp phần làm cho kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển và ổn định.

Song song với phát triển kinh tế, ổn định đời sống vật chất, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vào việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, trong đó tập trung xây dựng thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 118 nhà Rông văn hóa; 919 bộ cồng chiêng còn được lưu giữ trong các gia đình. Huyện đã đầu tư 1 trạm thu phát truyền hình; 4 trạm cơ sở; 52 điểm DTH phủ sóng trên 80% thôn, làng; 1 đài  FM cấp huyện; 95 cụm loa FM cấp xã và thôn, làng. Hàng năm ngành VHTT tăng cường đưa hoạt động VHTT tuyên truyền, phong trào TDTT hướng về cơ sở, từ đó nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng và bào vệ môi trường cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; thường xuyên duy trì các phong trào VHVN, TDTT quần chúng ở cơ sở. Toàn huyện có 9 đội VNQC; 102 đội cồng chiêng; mỗi thôn, làng đều có đội bóng đá, bóng chuyền tập luyện tham gia các giải ở địa phương. Các môn thể thao truyền thống được tổ chức trong các dịp lễ hội, ngày Tết cổ truyền dân tộc. Việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội luôn được chú trọng, đã đi vào nề nếp và trở thành mô hình chuẩn mực nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Các thôn, làng đã gắn việc xây dựng NSVM với hương ước, quy ước thôn, làng để nhân dân tự giác thực hiện, từ đó xóa bỏ dần các phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội… phát huy bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong thời gian tới, phát huy những thành quả đạt được của cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, huyện Kbang tăng cường các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng và nội dung, tiêu chí trong các phong trào xây dựng làng văn hóa, công sở văn hóa, GĐVH, khu dân cư tiên tiến, đồng thời đề ra chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015 đạt 80% GĐVH; 70% tổ dân phố văn hóa; 85% công sở, trường học văn hóa; 92% khu dân cư tiên tiến, phần đấu xây dựng huyện Kbang ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng truyền thống của quê hương anh hùng.

 

Theo Tạp chí XDĐSVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác