20 năm phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa tại Phú Thọ: Thành tựu và những mục tiêu, giải pháp mới

Nhân tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, PV có dịp trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Ân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL, về kết quả và những mặt hạn chế trong thực hiện phong trào; phương hướng, mục tiêu phong trào “Xây dựng làng, khu dân cư văn hóa” trong thời kỳ mới.

20 năm phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa tại Phú Thọ: Thành tựu và những mục tiêu, giải pháp mới - ảnh 1

 Ông đánh giá như thế nào về những kết quả cơ bản của phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá trong 20 năm qua?

- Trong hai thập kỷ qua, nhất là từ khi tái lập tỉnh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nói chung, phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá nói riêng đã phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút mọi cấp, mọi ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Tỉnh Vĩnh Phú trước đây và Phú Thọ hiện nay luôn quan tâm đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội và nhiều nội dung của các phong trào thi đua khác. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn phong trào như Nghị quyết số 08 ngày 16/10/1991 của HĐND tỉnh khoá VII về xây dựng gia đình văn hoá, xã phường, thị trấn văn hoá, Nghị quyết số 11 ngày 14/8/1997 của HĐND tỉnh khoá XIV về xây dựng gia đình , khu dân cư, xã phường, thị trấn văn hoá, Nghị quyết số 56 của HĐND tỉnh khoá XV ngày 17/7/2003 về xây dựng các thiết chế văn hoá thông tin thể thao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003-2010. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào một cách liên tục. Vì vậy phong trào đã có bước phát triển khá sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng nếp sống văn hoá, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó cộng đồng, tạo động lực phát triển kinh tế, giúp người dân xoá đói giảm nghèo.

Có thể khẳng định, trong 20 năm qua, phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp,  xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, tiến bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  Quá trình triển khai xây dựng phong trào làng văn  hoá, khu dân cư văn hoá đã chứng minh đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở của Đảng và Nhà nước. Phong trào đã có tác động hết sức sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, người dân tự giác giúp nhau xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá trong nhiều năm qua đã góp phần định hướng, tạo lập và khẳng định những chuẩn mực văn hoá, nếp sống văn hoá bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

- Vậy mặt hạn chế của phong trào là gì, thưa ông?

- Bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào vẫn còn một số mặt hạn chế cần được khắc phục. Đó là việc tuyên truyền về cuộc vận động chưa sâu, chưa hiểu hết ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào; Quy trình đăng ký, bình xét chưa  chặt chẽ;  ở một số địa phương, một số lang, khu dân cư, gia đình vẫn còn nghèo, còn vi phạm nhưng vẫn được công nhận. Đây là bệnh thành tích cần sớm loại trừ. Còn có cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển phong trào; năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của cán bộ phong trào ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chỉ đạo xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng có lúc chưa kịp thời. Chất lượng các làng, khu dân cư văn hoá có lúc, có nơi còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Việc xây dựng các thiết chế văn hoá, thông tin, thể thao do khó khăn về kinh phí nên một số khu dân cư vẫn chưa xây dựng được nhà văn hoá (toàn tỉnh mới đạt 78,1% số khu dân cư có nhà văn hoá, nếu so với mục tiêu của Nghị quyết số 56 HĐND khoá XV, tỷ lệ trên còn thấp).

- Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá trong giai đoạn 2010- 2015 mục tiêu và giải pháp cần phấn đấu thực hiện là gì?

- Về mục tiêu, tỉnh ta phấn đấu 100% số làng, thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hoá; 100% số xã có thư viện phòng đọc bảo đảm tiêu chuẩn cua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 80% số khu dân cư được các cấp công nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá; 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. 90-95% số làng, khu dân cư thực hiện tốt Quy ước văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. 92% số làng, thôn, bản có đội văn nghệ quần chúng.

Riêng đối với vùng dân tộc thiểu số, tỷ lệ gia đình tiếp cận, hưởng thụ, trưng bày sản phẩm văn hoá, nghệ thuật, thông tin tuyên truyền đạt 80% trở lên; 100% làng, khu dân cư thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; có từ 80 - 85% số khu dân cư có các sân bãi tập luyện thể dục thể thao.

Về giải pháp, chúng ta cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; coi trọng việc gắn nội dung của phong trào với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hàng năm ở địa phương, trên cơ sở đó làm căn cứ bình xét thi đua đối với hoạt động của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục kiện toàn hệ thống BCĐ các cấp nhăm tăng cường hiệu quả chỉ đạo hướng dẫn phong trào. Định kỳ 6 tháng, 1 năm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào; có hình thức khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những địa phương chưa thực sự quan tâm đến phong trào. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua nhiều loại hình thông tin cổ động, văn nghệ sân khấu, toạ đàm, giao lưu.. để giới thiệu rộng rãi những mô hình tốt, những kinh nghiệm hay của các địa phương trong xây dựng làng, khu dân cư văn hoá. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ văn hoá thông tin cơ sở và người quản lý, trông coi nhà văn hoá ở làng, khu dân cư. Tăng cường nguồn kinh phí Nhà nước, huy động nguồn xã hội hoá để hỗ trợ xây dựng, mua sắm các trang thiết bị nhà văn hoá, điểm sinh hoạt văn hoá làng, khu dân cư; ưu tiên khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Nếu chúng ta vận dụng và thực hiện tốt những giải pháp cơ bản trên đây, chắc chắn các mục tiêu phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá giai đoạn 2010- 2015 của tỉnh sẽ trở thành hiện thực.

- Xin cảm ông.


Theo PT

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác