5 năm triển khai, thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại Lai Châu

(Cinet) - Lai Châu là một tỉnh vùng cao, biên giới nằm ở tận cùng Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

5 năm triển khai, thực hiện phong trào

 

Là tỉnh có 20 dân tộc anh, em sinh sống, trong đó dân tộc Si La, Mảng, Côống, La Hủ chỉ có ở Lai Châu. Là tỉnh có mối quan hệ liên và thường xuyên giao lưu văn hóa với các tỉnh bạn, đặc biệt là tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, vì vậy càng làm cho các hoạt động văn hoá của tỉnh thêm phong phú, đa dạng và giàu bản sắc văn hoá dân tộc. Vốn là tỉnh sau khi chia tách có xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp, nhất là cơ sở hạ tầng; tiềm năng của tỉnh rất lớn nhơưng tiềm lực về vốn, lao động, khoa học, công nghệ còn thiếu; mức thu nhập bình quân đầu người giữa các dân tộc và các vùng trong tỉnh có sự chênh lệch cao; tươ tơưởng, tâm lý trông chờ, ỷ lại còn nặng nề; trình độ, năng lực, phơương pháp công tác của cán bộ, công chức ở các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở, chươa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Các hoạt động lợi dụng tự do tín ngươỡng để tuyên truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do; các thế lực thù địch  vẫn tiếp tục thực hiện âm mươu diễn biến hoà bình, nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, tâm lý hoang mang cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đặt ra cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh nói riêng trong giai đoạn hiện nay càng trở nên cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết.

 

Vượt qua những khó khăn ban đầu, ngay sau khi thành lập tỉnh mới, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXD ĐSVH” tỉnh và Ban chỉ đạo phong trào các huyện, thị đã nhanh chóng được kiện toàn để chỉ đạo triển khai, thực hiện phong trào. Trong quá trình hoạt động Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã chủ động xây dựng được nhiều chương trình, kế hoạch có tính định hướng, chiến lược phát triển lâu dài, hợp lý. Quá trình triển khai, thực hiện phong trào đã đem lại những kết quả đáng khích lệ như: Phong trào “TDĐKXD ĐSVH” được đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao; cơ sở vật chất, các thiết chế phục vụ sinh hoạt văn hoá được quan tâm đầu tư xây dựng; các giá trị văn hoá, lễ hội truyền thống được khôi phục, lưu giữ, bảo tồn và phát huy; mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào các dân tộc từng bước được nâng lên. Từ đó, tạo bước chuyển biến mới trong đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân các. Góp phần ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao và du lịch dần được nâng lên, phần nào đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong thời kỳ hội nhập.

Qua 5 năm triển khai, thực hiện phong trào, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, đến nay hầu hết các cấp, các ngành và địa phương đã đưa tiêu chí của phong trào vào trong kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tác dụng to lớn mà phong trào đem lại cho lợi ích cá nhân, cộng đồng và xã hội về đời sống vật chất tinh thần. Từ đó, mọi người dân, cán bộ, Đảng viên đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào với nhiều hình thức khác nhau như: gương người tốt, việc tốt; các phong trào xây dựng Gia đình văn hoá; bản, khu phố văn hoá; cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá; phong trào thể dục thể thao…các phong trào này đang ngày càng phát triển và đã có tác động tích cực đến đời sống của đồng bào các dân tộc. Góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động tiêu cực, lạc hậu và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh xuống cơ sở. Sự phối hợp chặt chẽ này được thể hiện bằng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện phong trào cụ thể như: UBMTTQ tỉnh có Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”; Bộ đội Biên phòng tỉnh với phong trào “Điểm sáng văn hoá biên giới”, Sở Giáo dục - Đào tạo với phong trào “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt” và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Sở Y tế với phong trào “Xây dựng bản văn hoá sức khoẻ”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Xây dựng Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; Hội Nông dân với phong trào “Xây dựng gia đình nông dân văn hoá”; Tỉnh đoàn thanh niên với phong trào "Tuổi trẻ giữ nước và thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, tang, lễ hội"; Liên đoàn lao động tỉnh với phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá và gia đình cán bộ công chức văn hoá".

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều gương tiên tiến điển hình, thể hiện qua các phong trào như: Phong trào người tốt, việc tốt: Vương Thị Thếm, Hoàng Công Sâm - huyện Phong Thổ; Đặng Xuân Nhân - huyện Than Uyên; Giàng A Mềnh, Hoàng Thị Sỹ - huyện Sìn Hồ; Lý Hồng Quyên, Vũ ngọc Hưu – huyện Tam Đường; Vàng Văn Phúc, Sùng A Phủ – huyện Tân Uyên;…Phong trào xây dựng gia đình văn hoá: Lý Xa Nẻo, Hoàng Ngọc Thinh – huyện Phong Thổ; Lùng Văn Thơi, Lý Ly Phà - huyện Mường Tè; Hà Văn Lẻ, Giàng Sá Di – huyện Than Uyên…Phong trào xây dựng bản, khu phố văn hoá: bản Bum, bản Nậm Củm - huyện Mường Tè; bản Chiềng Lè, Pề Sì Ngài - huyện Sìn Hồ; bản Nậm Loỏng 1, Séo Sin Chải - Thị xã Lai Châu; bản Vàng Pheo, Tả Phìn - huyện Phong Thổ...Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá: Huyện ủy, Phòng Thống kê - huyện Sìn Hồ; Đồn Biên phòng 297 Ma Ly Pho, 281 Dào San - huyện Phong Thổ; Huyện ủy, Kho bạc Nhà nước - huyện Tam Đường; các trường học như: Trường Tiểu học thị trấn Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ, Trường Tiểu học thị trấn Than Uyên - huyện Than Uyên; Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè, Trường Tiểu học Sùng Phài - huyện Tam Đường, Trường Tiểu học Nậm Xe - huyện Phong Thổ. Toàn tỉnh hiện có: 41.000/67.657 gia đình được công nhận gia đình văn hoá, đạt 90% so với Kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra; 450 bản, khu phố được công nhận danh hiệu tiên tiến, 440/1.087 bản, khu phố được công nhận bản, khu phố văn hoá; 374/900 cơ quan, đơn vị được công nhận là cơ quan, đơn vị có đời sống văn hoá tốt. Đặc biệt là năm 2007, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 13/NQ-TU ngày 07 tháng 5 năm 2007 và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 90/2007/HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2007 về việc thông qua Đề án "Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hoá cơ sở trong giai đoạn tới. Với nguồn kinh phí được phê duyệt trên 53.000.000.000 đồng; đến nay, UBNd tỉnh đã cấp được trên 11.000.000.000đ để xây dựng nhà văn hoá bản, khu phố và triển khai phong trào "TDĐKXDĐSVH". Đến nay, toàn tỉnh đã có 259 Nhà văn hoá xã, phường; thôn, bản, khu phố (13 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, 246 nhà văn hóa bản, khu phố), kế hoạch triển khai xây dựng nhà văn hóa bản, khu phố năm 2009 là: 101 nhà văn hóa. Năm 2008, Ban chỉ đạo phong trào tỉnh cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo các cấp, cụ thể: Ban chỉ đạo phong trào tỉnh gần 200.000.000đ/năm; Ban chỉ đạo cấp huyện, thị là gần 100.000.000/năm; Ban chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn là 30.000.000đ/năm; Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo phong trào của 7/7 huyện, thị, thu hút được gần 1.000 học viên tham gia.

Sau 5 năm triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh, đến nay phong trào đã có bước phát triển mới; dần dần đi vào chiều sâu với chất lượng, hiệu quả cao hơn, các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ; hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc được quan tâm đầu tư; các hoạt động dịch vụ văn hoá đang đi vào nề nếp; việc cưới, việc tang và lễ hội được chuyển dần theo hướng tiết kiệm văn minh; các hoạt động mê tín, dị đoan, hủ tục lạc hầu ngày càng được đẩy lùi. Từ đó, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân; từng bước đưa văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, vào từng người dân, từng gia đình và toàn xã hội; tạo ra môi trường văn hoá ở cơ sở trong sạch, lành mạnh; trình độ dân trí từng bước được nâng cao, đời sống kinh tế - xã hội phát triển.

Một số  bài học kinh nghiệm

Bài học thứ nhất: Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của phong trào; sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện phong trào;

Bài học thứ hai: Thực hiện tốt cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, đoàn thể tự chủ, ngành văn hoá chủ động tham mưu; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ đã nghỉ hưu, của các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong việc phát triển phong trào ở cơ sở; biết tập hợp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng và phát triển phong trào;

Bài học thứ ba: Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã xây dựng được nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo sâu sát, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc và gắn với kết quả cụ thể;

Bài học thứ tư: Lồng ghép các chương trình, mới lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào cho Ban chỉ đạo các huyện, thị và xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức đến hành động cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Đó chính là nhân tố tích cực để xây dựng phong trào phát triển bền vững từ cơ sở;

Bài học thư năm: Thường xuyên kiểm tra cơ sở, xây dựng điểm, mở rộng diện; đánh giá chất lượng phong trào, kịp thời khen thưởng và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình trong phong trào.

 TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác