An Lão (Bình Định): Sức lan toản của phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Sau 10 năm triển khai, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở An Lão (Bình Định) đã tạo được những kết quả đáng ghi nhận: Phong trào đã tạo ra nhận thức mới trong công tác vận động quần chúng, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng và định hình những chuẩn mực trong sinh hoạt ở thôn, bản theo hướng ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn; Bảo tồn, phát huy và tôn vinh văn hóa dân tộc, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân…

Những năm qua, ở hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện An Lão, người dân đều có ý thức xây dựng Gia đình văn hóa theo mô hình: no ấm, khỏe mạnh, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia đấu tranh, xóa bỏ tập tục lạc hậu, giữ gìn thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa của dân tộc.

Bên cạnh đó, người dân ở An Lão đã tích cực đóng góp công sức và tiền của để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao đồng thời tích cực tham gia sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa thông qua việc phục hồi các lễ hội truyền thống, thành lập các đội văn nghệ quần chúng, đội bóng chuyền, bóng đá...

Nếu như năm 2002, trên toàn huyện mới chỉ có 62,4% tổng số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (GĐVH) thì đến năm 2009, con số này đã tăng lên là 70,4%. Nhiều địa phương liên tục duy trì tốt phong trào, tiêu biểu như các xã: An Toàn, An Vinh, An Nghĩa. Hàng năm, Ban vận động tại mỗi địa phương tổ chức họp, xem xét và đánh giá kết quả của từng hộ gia đình. Từ đó, tác động mạnh vào tư tưởng nhận thức của người dân và góp phần điều chỉnh nếp sống của các thành viên trong gia đình theo hướng tích cực nhất.

Khi nhận thức được nâng cao, người dân có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng làng văn hóa. Phong trào xây dựng làng văn hóa lan tỏa khắp các địa phương trong huyện. Năm 2002, toàn huyện chỉ có 8 làng văn hóa thì đến năm 2005, con số này đã tăng lên 22 làng.

Từ cuộc vận động TDĐKXDĐSVH, nông thôn miền núi An Lão cũng đã từng bước thay da đổi thịt. Người dân không chỉ biết làm đẹp cho ngôi nhà của mình mà còn biết tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp xóa nhà tranh tre xập xệ cho các hộ nghèo; góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, sạch đẹp, văn minh. Phong trào xây dựng cơ quan, trường học văn hóa còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh các nội dung thi đua của tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Kết quả, năm 2004, có 20 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa thì đến năm 2009 đã tăng lên 30, chiếm tỉ lệ 69,8%.

Có thể nói, sau 10 năm triển khai, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở An Lão đã tạo nêu sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân, tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống đồng thời tạo nên một diện mạo mới cho một huyện miền núi của Bình Định.

 

PP (tin từ BĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác