Bắc Giang: Gắn phong trào TDĐKXDĐSVH với chương trình xây dựng nông thôn mới

(Cinet) – Thời gian qua, Ngành VHTTDL Bắc Giang đã đẩy mạnh tăng cường việc gắn kết phong trào TDĐKXDĐSVH với chương trình xây dựng nông thôn mới và đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Từ năm 2009, thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới của Tỉnh uỷ Bắc Giang và thường trực BCĐ thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới khởi đầu là xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Sở VHTTDL đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cử cán bộ xuống nắm tình hình các lĩnh vực, phối hợp với BCĐ thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới xã Tân Thịnh bám sát các mục tiêu của đề án trên lĩnh vực văn hóa để thực hiện.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Tân Thịnh phát triển tương đối đồng đều, Ban vận động các thôn hoạt động có hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng danh hiệu làng văn hóa. 12/12 thôn trong toàn xã đã có quy ước làng văn hóa, được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt để nhân dân thực hiện. Sau gần 3 năm thực hiện chương trình, năm 2011 toàn xã có trên 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 09/12 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện, 01 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh. Tân Thịnh có 07 khu thể thao với diện tích trung bình khoảng 1.440m2/1 khu, 35% dân số luyện tập thể thao thường xuyên; có 12 nhà văn hóa thôn và 01nhà hóa xã đã và đang phát huy hiệu quả cao trong cộng đồng dân cư. Tổng kinh phí đã bố trí thực hiện đề án nông thôn mới xã Tân Thịnh  trên 70 tỷ đồng gồm ngân sách các cấp, vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp; trong đó, riêng đóng góp của nhân dân đạt 21 tỷ đồng. Từ chỗ khởi đầu xã Tân Thịnh mới đạt 8 tiêu chí, đến nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới, 2/19 tiêu chí gần đạt gồm cơ cấu lao động, vệ sinh môi trường.

Từ thành công của chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới ở Tân Thịnh, trong giai đoạn 2012 -2015 tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 40 xã của 10 huyện, thành phố.

Để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2012-2015, thì hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong hơn 10 năm qua sẽ là tiền đề rất lớn để thực hiện các tiêu chí quan trọng về văn hóa, đó là: Xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân (2 trong số 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới).

Được biết, trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở  Bắc Giang đã phát triển đi vào chiều sâu, luôn được củng cố và nâng cao chất lượng, quá trình bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa diễn ra công khai, dân chủ đảm bảo đúng quy định. Toàn tỉnh hiện có 325.779 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 1.409 thôn, bản, tổ dân phố văn hóa. Các thiết chế văn hóa cũng được nâng lên đáng kể, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.027 nhà văn hóa làng, 121 nhà văn hóa xã, đây vừa là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vừa là nơi hội họp để dân bàn về các việc làng, việc thôn. Việc lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa… ngày càng đa dạng, phong phú. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang về cơ bản thực hiện tốt, dần dần hình thành tổ chức đám cưới theo nếp sống mới và theo quy ước, hương ước. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tu bổ di tích được quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Phong trào tập luyện thể dục thể thao có bước phát triển rộng khắp, tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng, đến nay đã có 28% dân số luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên. Kết quả từ phong trào đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội.

Trong những năm tới, ngành VHTTDL Bắc Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến toàn thể nhân dân, trong đó chú trọng đến tuyên truyền về chủ trương, cơ chế chính sách, về cách làm và một số mô hình tốt để người dân và cán bộ các cấp hiểu rõ về xây dựng nông thôn mới. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, tiếp tục quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kế thừa những thành quả, thành tựu đạt được trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để phát huy, tạo nền tảng vững chắc cùng với các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tin từ SVHTTDL BG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác