Bắc Giang: Giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

Những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào, Bắc Giang cần đưa ra những giải pháp tích cực.

Những kết quả đã đạt được

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có: 325.779 /398.782 hộ gia đình văn hóa (đạt 81,2%, giảm 57.356 hộ so với năm 2010); 1.409/2.463 làng, bản, tổ dân phố văn hóa cấp huyện, thành phố (đạt 57,2%, giảm 175 làng so với năm 2010), trong đó có 255 làng, bản, tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh, 150 làng, bản, tổ dân phố văn hóa cấp tỉnh tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; 1.684/1.977 cơ quan văn hóa cấp huyện (đạt 85%, tăng 89 cơ quan so với năm 2010); 527 cơ quan được công nhận đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh, trong đó có 172 cơ quan văn hóa cấp tỉnh tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; 23 xã, phường, thị trấn văn hóa được UBND tỉnh công nhận và khen thưởng, trong đó có 18 đơn vị giữ vững danh hiệu tiếp tục được công nhận và có 5 xã mới được công nhận lần đầu năm 2011.Các đơn vị đạt danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa là các đơn vị tiêu biểu ở các địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội; nhiều đơn vị là các điển hình về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn.

Đã có nhiều điển hình tiên tiến của phong trào đ­ược khen th­ưởng tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2010) do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội nh­ư làng Lai Hòa, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn được tặng th­ưởng Huân chư­ơng lao động hạng III; xã Quý Sơn, huyện lục Ngạn 7 năm liên tục đạt danh hiệu xã văn hóa đ­ược Thủ t­ướng Chính phủ tặng bằng khen; các đơn vị, cá nhân đ­ược Bộ VHTTDL tặng bằng khen gồm Sở VHTTDL Bắc Giang, Tr­ường PTTH Tân Yên số 1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang, cụm 7A (ph­ường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang), bản Rừng Phe (xã Tam Tiến, huyện Yên Thế), gia đình các ông Nguyễn Xuân Ngọc (thôn Đèo, xã An D­ương, huyện Tân Yên), Võ Nhật Thăng (thôn Bến Chăm, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế).

Có thể nói, các đơn vị đ­ược công nhận các danh hiệu văn hóa, nhất là các danh hiệu làng, bản văn hóa đối với khu vực nông thôn; tổ dân phố văn hóa đối với khu vực đô thị; cơ quan văn hóa, xã, ph­ường, thị trấn văn hóa đã trở thành danh hiệu thi đua, mục tiêu phấn đấu của nhiều địa phư­ơng, cơ sở; nhiều đơn vị đ­ược công nhận các danh hiệu văn hóa thật sự là các điển hình tiến tiến trong xây dựng nông thôn mới và điển hình trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, có tính thuyết phục cao, đ­ược các địa phư­ơng, cơ sở suy tôn, thừa nhận; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Có đ­ược những kết quả trên là do nhận thức về vai trò, ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH trong xã hội được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân trong các năm qua cũng góp phần thúc đẩy phong trào TDĐKXDĐSVH của toàn tỉnh. Phong trào luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, BCĐ và các ngành thành viên BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH từ tỉnh đến cơ sở; phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng và được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt. Phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển sâu rộng trong phạm vi toàn tỉnh, trở thành phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở các địa phương, cơ sở, ngày càng có chất lượng, hiệu quả; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương, cơ sở; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Những hạn chế khó khăn

Tuy nhiên, trong thực tế chất l­ượng nhiều gia đình văn hóa không cao, vẫn còn có những đơn vị đư­ợc công nhận các danh hiệu văn hóa nh­ư làng văn hóa, xã văn hóa như­ng các thiết chế văn hóa còn nhỏ bé, còn ít các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, còn nhiều hộ nghèo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc c­ưới, việc tang, lễ hội còn nhiều hạn chế, vệ sinh môi tr­ường không đảm bảo; nhiều làng, tổ dân phố văn hóa, xã văn hóa đạt nhiều năm như­ng không giữ vững đ­ược danh hiệu do có ng­ười sinh con thứ 3, vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là để xảy ra các tệ nạn xã hội, an ninh trật trự không đảm bảo, còn khiếu kiện đông ng­ười và các vụ trọng án. Nguyên nhân của tình trạng trên là do việc đăng ký các danh hiệu văn hóa, nhất là gia đình văn hóa ở một số địa phương chưa thật sự nghiêm túc, còn chạy theo thành tích; việc kiểm tra, xét duyệt các danh hiệu văn hóa còn chưa chặt chẽ, thực chất, khách quan, còn có biểu hiện chạy theo số lượng, thành tích. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo phong trào, công tác kiểm tra của một số BCĐ huyện, thành phố chưa thường xuyên sâu sát. Cán bộ văn hóa-xã hội ở một số xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện phong trào. Tình hình tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, các sản phẩm văn hóa độc hại, mặt trái của cơ chế thị trường tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong nhân dân ở một số địa phương chậm được khắc phục, đã ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của làng văn hóa, xã văn hóa. Những vấn đề trên trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng các danh hiệu văn hóa nên rất cần có các giải pháp để khắc phục.

Giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

Từ thực tế trên, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất l­ượng các danh hiệu văn hóa để phát huy ­ưu điểm, khắc phục các hạn chế của việc công nhận các danh hiệu văn hóa thời gian qua; đồng thời việc nâng cao chất l­ượng các danh hiệu văn hóa để đáp ứng đ­ược các quy định, h­ướng dẫn của Trung ­ương về các tiêu chuẩn của các danh hiệu văn hóa; cụ thể nh­ư sau:

Một là: Tiếp tục kiện toàn BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp từ tỉnh đến các huyện, thành phố và cơ sở, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, nâng cao chất l­ượng hoạt động của BCĐ nói chung và các thành viên nói riêng, để BCĐ phát huy hiệu quả, tích cực chỉ đạo phong trào, nhằm nâng cao chất l­ượng, hiệu quả thiết thực của phong trào, cũng như­ của các danh hiệu văn hóa, khắc phục được bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa thời gian qua.

Hai là: Trên cơ sở các văn bản quy định, h­ướng dẫn của Trung ­ương như­ Quyết định số 1610/QĐ-TTg, ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 2/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/1/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; BCĐ tỉnh tham m­ưu cho UBND tỉnh có văn bản quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận các danh hiệu văn hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh Bắc Giang làm cơ sở để các địa ph­ương, cơ sở đăng ký các danh hiệu văn hóa, phấn đấu thực hiện; cũng như làm cơ sở để các cấp, các ngành có thẩm quyền trong việc kiểm tra, xét duyệt và công nhận các danh hiệu văn hóa. Đồng thời, các quy định trên cần đ­ược tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng nh­ư Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố, các xã, ph­ường, thị trấn, làng, thôn, bản, tổ dân phố; phổ biến trong các cuộc họp, hội nghị; in các tiêu chuẩn phù hợp với từng đối tư­ợng để treo ở nhà văn hóa làng, tổ dân phố, xã, ph­ờng, thị trấn, hội tr­ường các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ba là: Các huyện, thành phố hư­ớng dẫn các đơn vị đăng ký các danh hiệu văn hóa xây dựng ch­ương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện. Đồng thời, th­ường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Bốn là: Quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở bằng nguồn ngân sách và huy động có hiệu quả các nguồn xó hội húa cho việc xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao ở các làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động th­ường xuyên, có hiệu quả thiết thực tại các thiết chế văn hóa, thể thao này, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ và nhân dân.

Năm là: Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cư­ới, việc tang, lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi tr­ường; phòng chống văn hóa phẩm độc hại và các tệ nạn xã hội; xây dựng môi trư­ờng văn hóa lành mạnh; thực hiện tốt các chủ tr­ương, chính sách của Đảng và Nhà n­ước; h­ương ­ước, quy ­ước làng, cụm dân c­ư, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Sáu là: Tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Các đơn vị đ­ược công nhận là làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới…phải là các đơn vị điển hình trong phát triển kinh tế-xã hội. Các đơn vị đư­ợc công nhận là cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải là các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đ­ược giao, thực hiện tốt văn hóa công sở, nội bộ đoàn kết…

Bày là: Tổ chức kiểm tra, xét duyệt các danh hiệu văn hóa đảm bảo thực chất, công khai, công bằng, khách quan, chính xác, đúng tiêu chuẩn; không vì thành tích mà hạ thấp tiêu chuẩn hoặc công nhận tràn lan.

Tám là: Thực hiện tốt công tác thi đua, khen th­ưởng đối với các đơn vị đạt các danh hiệu văn hóa theo quy định. Đối với các đơn vị điển hình tiêu biểu, ngoài việc công nhận khen th­ưởng theo quy định, nếu giữ vững danh hiệu nhiều năm liên tục thì cần xem xét đề nghị UBND tỉnh, Bộ VHTTDL, Thủ t­ướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch n­ước tặng th­ưởng Huân ch­ương Lao động để ghi nhận, động viên những cố gắng nỗ lực liên tục của các địa ph­ương, cơ sở, các cơ quan, đơn vị.

Theo SVHTTDLBG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác