Bắc Kạn: Hiệu quả của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Bắc Kạn: Hiệu quả của phong trào
Bắc Kạn (nguồn: internet)
(Cinet)- Trong năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được triển khai tích cực và hiệu quả. Qua đó, kết quả đạt được đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và cải thiện đời sống văn hóa, thúc đẩy tinh thần đoàn kết của người dân trong toàn tỉnh.
Những kết quả đáng ghi nhận
Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh năm qua còn nhiều khó khăn, song các nội dung hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" vẫn tiếp tục được triển khai gắn kết với phong trào xây dựng nông thôn mới và đã đạt được những kết quả quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ các cấp được triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng "Quỹ Vì người nghèo", "Ngày vì người nghèo"… Từ nguồn quỹ quyên góp được, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 91 nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo, với tổng trị giá 1,75 tỷ đồng.
Trong nội dung thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, khẩu hiệu "Sống và làm việc theo pháp luật" được đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Tình hình an ninh - chính trị được giữ vững và ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Các phong trào được triển khai rộng khắp: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”;  “Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực”; phong trào “Gia đình sức khỏe”,…
Phong trào “Rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được duy trì thực hiện, các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên với chất lượng ngày càng được nâng cao, thu hút được đông đảo mọi tầng lớp quần chúng nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, Phong trào học tập, lao động, sáng tạo, Phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt”... được quán triệt đến từng cơ quan, đơn vị địa phương từ tỉnh đến cơ sở, qua đó đã tạo ra những hạt nhân tích cực góp phần xây dựng con người về tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh.
Tổng kết Phong trào năm 2014, toàn tỉnh có 58.002/75.332 gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, chiếm 77,0% (tăng 2,84% so với năm 2013); có 735/1.421 làng, thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, chiếm 51,72%, tăng 3,94% so với năm 2013 và bằng 121,72% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Có 846/952 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa, chiếm 88,9%, tăng 6,55% so với kết quả năm 2013 và bằng 108,9% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao, dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực song toàn tỉnh hiện đã xây dựng được 1.176 nhà họp thôn trên tổng số 1.421 thôn (chiếm tỷ lệ 82,7%).
Thông qua Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nhân dân ở các làng, bản, tổ phố đã phát huy tinh thần tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, … Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tín ngưỡng được quan tâm, chú trọng, các lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca được lưu giữ, bảo tồn và ngày càng phát huy giá trị góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Khó khăn và hạn chế vẫn còn tồn tại
Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo phong trào cấp tỉnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong năm qua. Một số chỉ tiêu và chất lượng phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa trong toàn tỉnh so với mặt bằng chung toàn quốc còn thấp, triển khai còn hời hợt, mới dùng lại ở việc phổ biến, quán triệt văn bản của cấp trên, đầu năm đăng kí đến cuối năm tiến hành bình xét, công nhận danh hiệu. Điển hình, tỉnh còn thiếu nguồn lực để đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở, như trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện, nhà văn hóa cấp xã, nhà họp thôn. Năm 2014 có 69/122 xã, phường, thị trấn đăng ký danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị". Nhưng do các điều kiện tự nhiện - xã hội, cơ sở vật chất còn khó khăn nên chưa có địa phương nào đạt chuẩn…
Nhiều nơi, tệ nạn xã hội không hề giảm, ngược lại còn tình trạng gia tăng, diễn biến phức tạp. Nhiều biểu hiện không lành mạnh trong đời sống văn hóa vẫn tiếp tục tái diễn nghiêm trọng như: ma túy, nhiễm HIV/AIDS, cờ bạc, mê tín dị đoan… Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tuy đã có chuyển biến nhưng còn chậm.
Chưa xây dựng được nhiều mô hình điểm làm điển hình tiên tiến để nhân rộng; kinh phí đầu tư cho phát triển và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao (nhà văn hóa thôn, sân TDTT, thư viện, điểm vui chơi…) ở một số địa phương chưa được quan tâm thích đáng, việc đầu tư trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho hoạt động còn hạn chế nên hiệu quả trong tổ chức hoạt động chưa cao.
Giải pháp
Để phong trào đạt kết quả cao hơn trong năm 2015, thiết nghĩ các cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tránh cách chỉ đạo buông lỏng, hời hợt, phó mặc việc tổ chức thực hiện phong trào cho cán bộ văn hóa - xã hội và mặt trận tổ quốc; thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở; cần quan tâm và đầu tư thích đáng hơn nữa về nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao tại cơ sở; chú trọng huy động sự đóng góp, xã hội hóa để có thêm vốn đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới cho nhân dân. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đưa tiêu chí thực hiện Phong trào vào chỉ tiêu thi đua hàng năm của các địa phương trong toàn tỉnh. Hàng năm tổ chức phát động và sơ kết thi đua, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, gia đình các làng có nhiều thành tích trong phong trào hoạt động xây dựng Phong trào;
Đổi mới phương thức chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Phong trào bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú; lấy gia đình, tổ dân phố, thôn, làng, bản làm mục tiêu tuyên truyền. Gắn nội dung tuyên truyền xây dựng Phong trào với những vấn đề như thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế…;
Song song với đó, sẽ tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành, chú trọng việc lồng ghép nội dung trong các phong trào cụ thể của các ngành, đoàn thể vào nội dung Phong trào nhằm tiếp tục thúc đẩy Phong trào phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Đảm bảo kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo các cấp, ưu tiên nguồn lực cho Ban Chỉ đạo cấp xã để duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định theo tinh thần Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 giữa bộ Tài chính với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Những kết quả mà phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đạt được đã góp phần tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Thiết thực hơn, phong trào đã khơi dậy ý thức trách nhiệm trách nhiệm, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác