Bắc Kạn: Hiệu quả phong trào toàn dân kết xây dựng đời sống văn hóa ở Ba Bể

(Cinet) - Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, CVĐ TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Ba Bể đã có bước phát triển sâu rộng.

Những năm qua, huyện Ba Bể đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng thiết chế và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đời sống cơ sở, làm cho phong trào lan tỏa, thấm sâu vào từng gia đình và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân.

Năm 2011, huyện Ba Bể có 78,04% đơn vị văn hóa, 14,04% làng văn hóa, 50% khu dân cư tiên tiến và 71,1% gia đình văn hóa.

Nhằm đưa phong trào tiếp tục phát triển một cách sâu rộng, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Ba Bể tiếp tục nâng cao chất lượng và mở rộng nội dung thiết thực của phong trào nhằm thực hiện phong trào có hiệu quả, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và vận động nhân dân tham gia các hoạt động của phong trào…

Song song với công tác tuyên truyền, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Ba Bể còn đẩy mạnh công tác vận động nhân dân cùng với các đơn vị tập trung đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, nghiệp, từng bước nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân, phấn đấu đưa tổng sản lượng lương thực, cây công nghiệp, cây màu, chăn nuôi và trồng rừng đạt chỉ tiêu đã đề ra, góp phần tạo sự ổn định xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Phấn đấu năm 2012, toàn huyện Ba Bể có 60% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 50% số khu, làng đạt danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến, làng văn hóa” và  75% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”.

Có thể khẳng định, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH đã từng bước góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, làm lành mạnh môi trường xã hội, nâng cao nhận thức của người dân trong toàn huyện về thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước; góp phần xây dựng quê hương Ba Bể ngày càng giàu đẹp văn minh.

Thông qua phong trào, công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ từng bước được đẩy mạnh. Bản sắc dân tộc được bảo tồn phát huy và giữ vững, các tệ nạn xã hội từng bước đẩy lùi, đời sống của nhân dân ngày càng khởi sắc.

Tin từ BK

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác