Bộ VHTTDL: Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Cinet)- Mới đây, Bộ VHTTDL đã có Tờ trình số 87 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số Bộ, ngành hữu quan, ngày 05 tháng 3 năm 2012, Bộ VHTTDL có Tờ trình số 34/TTr-BVHTTDL về việc trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định sáp nhập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thành Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ngày 13 tháng 3 năm 2012 , Văn phòng Chính phủ có Phiếu gửi số 340/PG-VPCP về việc đề nghị Bộ VHTTDL bổ sung ý kiến góp ý bằng văn bản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan làm căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 19 tháng 3 năm 2012 , Bộ VHTTDL có Công văn số 743/BVHTTDL-VHCS về việc góp ý Dự thảo Quyết định sáp nhập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thành Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gửi các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tính đến thời điểm ngày 26 tháng 4 năm 2012, Bộ VHTTDL nhận được văn bản góp ý của 18 Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Người Cao tuổi Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng. Trong đó, có 09 cơ quan đồng ý với dự thảo Quyết định và 09 cơ quan có ý kiến điều chỉnh, bổ sung.

Nội dung ý kiến của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương cụ thể như sau:

Ban Tuyên giáo Trung ương

Bổ sung đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nông dân Việt Nam là ủy viên Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương. Lý do, các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trước đã có 05 cơ quan là thành viên làm thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, gồm: Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đại diện để xử lý các công việc của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bổ sung thêm 02 đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường vào thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương. Lý do, phong trào khuyến học ở nước ta đang phát triển rộng khắp trên các địa bàn dân cư và tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng đang diễn ra gây ảnh hưởng đến xây dựng đời sống văn hóa.

Hội Người Cao tuổi Việt Nam

Tại Điều 3: Nên để con dấu ở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức tập hợp khối đoàn kết rộng rãi các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội, tôn giáo, nhân sỹ trí thức…

Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Đề nghị chỉ sử dụng một con dấu của Chính phủ, không nên quy định Ban Chỉ đạo Trung ương có thêm 03 con dấu.

Ủy ban Dân tộc

Bổ sung tại Điều 2: Ban Chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm phân công các thành viên, ban hành Quy chế phối hợp làm việc.

Bổ sung tại Điều 3: Ban Chỉ đạo Trung ương thành lập các tiểu ban giúp việc (thay thành lập bộ phận), vì có nhiều Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tham gia, cho nên liên quan đến các Cục, Vụ, đơn vị làm đầu mối giúp việc tham gia các tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Đề nghị chỉnh sửa lại Điều 2: Trưởng ban ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đề nghị bổ sung thêm tại Điều 4: Thay thế Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Quyết định số 473/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Chỉ đạo cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sống văn hóa”.

Ban Dân vận Trung ương

Cần làm rõ về việc sử dụng con dấu của Ban Chỉ đạo Trung ương và cần xác định: Bộ VHTTDL là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương để tiện liên hệ công tác cho các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương khi cần thiết.

Bộ Nội vụ

Đề nghị chỉnh sửa tên gọi dự thảo Quyết định là: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đề nghị bổ sung vào phần căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bổ sung 01 điều về chức năng; 01 điều về nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định tại Điều 3, Điều 6 của Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Điều 3 đề nghị giao Bộ VHTTDL là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đề nghị chỉnh sửa lại việc sử dụng con dấu lại như sau: Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Xây dựng

Đề nghị chỉnh sửa Điều 2 dự thảo Quyết định thành: Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, quy định về việc phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo là một nội dung của Quy chế.

Bộ Tài chính

Đề nghị cân nhắc hình thức văn bản về việc thay thế Quyết định số 802/QĐ-MTTW-BTT ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không thay thế hoặc bãi bỏ Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Do chưa có tên cụ thể các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, vì vậy đề nghị có một khoản quy định: Giao Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định danh sách các ủy viên thường trực và các ủy viên trên cơ sở văn bản cử người của các cơ quan liên quan.

Tiếp thu ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa nội dung

Bộ VHTTDL và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ, những nội dung sau:

Tên dự thảo: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đề nghị bổ sung vào phần căn cứ:

- Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

- Sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Trung ương có: Trưởng ban; hai Phó Trưởng ban; các thành viên gồm lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, bổ sung thêm 02 thành viên vào Ban Chỉ đạo Trung ương, gồm: Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó có ủy viên Thường trực là: Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Để chỉ đạo, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Bộ VHTTDL, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất: Bộ VHTTDL theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì công tác quản lý Nhà nước, công tác thi đua khen thưởng của Phong trào; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì thực hiện phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá” ở khối cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo Trung ương được sử dụng con dấu của Chính phủ (hoặc con dấu của Bộ VHTTDL, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi được ủy quyền).

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương được dự toán trong ngân sách của Bộ VHTTDL. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự toán chi phí trong kinh phí thường xuyên hàng năm của mỗi tổ chức.

Ban Chỉ đạo Trung ương thành lập Văn phòng Thường trực và Bộ phận giúp việc gồm các cán bộ lãnh đạo cấp Cục, Vụ và tương đương của các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đặt tại Bộ VHTTDL, số 51, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm ra Thông tri bãi bỏ Quyết định số 802/QĐ-MTTW-BTT ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thành lập Ban vận động Trung ương.

Bộ VHTTDL kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo; tạo cơ sở pháp lý để Bộ VHTTDL hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác