Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Cách đây 15 năm, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì phát động, phối hợp triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, sau đó đổi tên là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” - ảnh 1

Đây là cuộc vận động có quy mô rộng lớn, nội dung phong phú và thiết thực, mang tính toàn dân, toàn diện, phát huy ý chí tự lực tự cường để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Do phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân nên cuộc vận động đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tự giác tham gia, khơi dậy nguồn lực, truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Triển khai thực hiện nội dung của cuộc vận động, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tạo nên sự nhất trí và đồng thuận trong xã hội; tăng cường và mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh trong mỗi khu dân cư; khẳng định được vai trò, vị trí của MTTQ, đặc biệt là vai trò, vị trí của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được củng cố và ngày càng nâng lên. 
Tuy nhiên, so với yêu cầu thì cuộc vận động còn có những hạn chế cần khắc phục. Đó là: Một số ít cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động nên sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật sự sâu sát; sự phối kết hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên với các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương chưa chặt chẽ, do vậy kết quả của cuộc vận động chưa cao, việc tập hợp nhân dân tham gia vào các tổ chức xã hội còn hạn chế. Một số nơi, MTTQ cơ sở chưa vận dụng sáng tạo để tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương; chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chỉ đạo xây dựng phong trào…   

Hướng tới mục tiêu “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh cần phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành tiếp tục duy trì, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, quán triệt phương châm hoạt động hướng về cơ sở, đầu tư cho cơ sở, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung, lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh. 
Yếu tố quan trọng thúc đẩy cuộc vận động ngày càng phát triển và có hiệu quả thiết thực là có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy có nghị quyết và chương trình hành động, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện; chính quyền trực tiếp tham gia, phối hợp và tạo điều kiện; MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và phối hợp thống nhất hành động, thực hiện tốt chức năng giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân ngày càng gắn bó. 
Bên cạnh nội dung thiết thực, chủ trương đúng đắn, chương trình phối hợp đồng bộ, cuộc vận động phải được chỉ đạo tập trung, có bước đi thích hợp để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ban chỉ đạo cuộc vận động ở các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động gắn với triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các đề án, chương trình do Mặt trận chủ trì phối hợp…

 

Theo NB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác