Để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu

Để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bên cạnh những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân,  hoạt động văn hóa cơ sở hiện nay cũng còn không ít yếu kém cần khắc phục.
Chính vì vậy, để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu, đồng bộ và thiết thực hơn cần tập trung thực hiện tốt một số lĩnh vực chính như: công tác tuyên truyền cổ động, hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động thư viện, hoạt động nhà văn hóa…
Về công tác tuyên truyền cổ động: Đây chính là thế mạnh cơ bản nhằm thực hiện việc truyền bá và cụ thể hóa chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đời sống, có những tác động mạnh mẽ, rộng rãi tới toàn thể nhân dân. Trong công tác này có thể duy trì hình thức thông tin cổ động lưu động bằng xe cơ giới và chú ý tính thời sự của thông tin, nhất là sau mỗi đợt tuyên truyền phải thay đổi ngay nội dung (các câu khẩu hiệu, băng zôn, áp phích)… nếu không thông tin đó sẽ lạc hậu, phản tác dụng trước công chúng. Tùy vào tình hình thực tế có thể định kỳ hoặc gắn với các sự kiện nào đó của địa phương, đất nước tổ chức Hội thi thông tin cổ động từ cơ sở và cấp huyện để vừa duy trì phong trào vừa phát huy tác dụng của loại hình cổ động nhanh nhạy, sắc bén này.
Về hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, cần tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động văn hóa nghệ thuật ở các địa phương. Bên cạnh đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa nghệ thuật, thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ quần chúng với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đồng thời hướng dẫn, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, đồng thời tăng mức đầu tư kinh phí hoạt động cho phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật quần chúng. Ngoài ra cần quan tâm bồi dưỡng, kết nạp vào Câu lạc bộ những hội viên trẻ tuổi, tạo sân chơi giải trí lành mạnh trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu - ảnh 2
Để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu - ảnh 3
Duy trì hình thức thông tin cổ động lưu động bằng xe cơ giới và đa dạng hóa các mô hình thư viện cơ sở

Về hoạt động nhà văn hóa, muốn phát huy hiệu quả tốt phải có sự quan tâm đầu tư một cách cụ thể của chính quyền địa phương như: dành quỹ đất, xây dựng trụ sở và khuôn viên nhà văn hóa, đầu tư trang thiết bị... thực hiện tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đẩy mạnh xã hội hóa trong việc xây dựng nhà văn hóa. Bên cạnh việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cần có những cơ chế chính sách đối với cán bộ văn nghệ cơ sở để họ có thể yên tâm công tác, có điều kiện trau dồi nghiệp vụ chuyên môn cần chủ động xây dựng ngân sách cho văn hóa thông tin, thể thao theo Luật Ngân sách đồng thời huy động thêm sự đóng góp của nhân dân theo phương thức xã hội hóa.
Trong hoạt động thư viện: thực hiện xã hội hóa thư viện ở cơ sở; cân đối kinh phí để phát triển thư viện và phụ cấp cho người làm công tác thư viện trong thư viện cấp xã. Mặt khác tăng cường công tác quản lý, đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế thư viện cấp huyện và cơ sở trong tỉnh; đa dạng hóa các mô hình thư viện cơ sở - phòng đọc sách cơ sở; tăng cường công tác luân chuyển sách theo chương trình mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tăng cường nhân lực trong công tác chỉ đạo phong trào…
Có thể nói, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa ở cơ sở, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, đồng lòng trong cộng đồng dân cư, giữ gìn và phát huy những phong tục tập quán, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc từ đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên các vùng, miền.
T.T
Ảnh: internet
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác