Gia Lai: Nhìn lại chặng đường 10 năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Phong trào TDĐKXDĐSVH trên toàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2000 – 2010 đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Tuy nhiên bên cạnh những thành công, phong trào còn bộc lộ những mặt hạn chế cần khắc phục.

Gia Lai: Nhìn lại chặng đường 10 năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Những năm qua, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện phong trào thông qua các hoạt động do ngành mình chủ trì, tạo nên sự thành công của phong trào, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Quá trình triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, nhất là các phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá… đã làm cho các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định, quy tắc… văn hoá đi vào cuộc sống, tạo ra những chuẩn mực của văn hoá, dư luận xã hội tích cực, dần thấm sâu vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và từng cộng đồng dân cư, tạo nên môi trường văn hoá, nếp sống văn hoá lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, nâng cao một bước đời sống văn hoá tinh thần cho các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.

Việc xây dựng thiết chế văn hóa đã chú ý đến những yêu cầu của thời kỳ đổi mới, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng về căn bản đã bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phát huy tiềm năng sáng tạo của trí thức, văn nghệ sỹ và của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Gia Lai còn bộc lộ những mặt hạn chế. Việc cụ thể hóa những chính sách của Đảng, Nhà nước về phong trào chưa được tiến hành tích cực, đặc biệt vấn đề về xây dựng nếp sống Văn hóa chưa được coi trọng đúng mức; tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, sự gia tăng các tệ nạn xã hội và tội phạm rất đáng lo ngại. Công tác đấu tranh ngăn ngừa văn hóa phẩm độc hại chưa được ngăn chặn kịp thời.

Việc chủ trương xã hội hóa các hoạt động Văn hóa chưa đồng bộ, chưa thống nhất. Việc xây dựng các thiết chế Văn hóa còn bất cập ở một số địa bàn trong tỉnh. Năng lực và tầm lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể còn nhiều hạn chế, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa cao nên chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của phong trào chung vào phong trào cụ thể, thậm chí còn có biểu hiện phân tán, thiếu thống nhất trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn phong trào ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết văn hóa” chưa được tiến hành thường xuyên, biện pháp chưa thiết thực. Mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân giữa các vùng còn khá chênh lệch, nhiều địa bàn chưa  tiếp cận được các thông tin của địa phương  từ Đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài truyền thanh truyền hình huyện. Cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa nhìn chung vẫn ở tình trạng xuống cấp, chắp vá, thiếu đồng bộ và hiệu quả sử dụng chưa cao. Sự đầu tư của ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực khác để xây dựng các công trình  văn hóa mới đáp ứng được yêu cầu tối thiểu.

Công tác chỉ đạo xây dựng và nhân điển hình tiên tiến chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Việc khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH chưa kịp thời, thậm chí chưa thật đúng người, đúng việc.

Nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế trên đây, trong giai đoạn tiếp theo, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH Gia Lai đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tiếp tục mở rộng các hình thức tuyên truyền, giáo dục ở các cộng đồng dân cư, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp… góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tình cảm yêu nước, lòng tự hào, tự cường dân tộc, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng “người tốt, việc tốt”, tạo hạt nhân tích cực cho phong trào, góp phần xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh. Trên cơ sở 5 đức tính của con người Việt Nam nêu trong Nghị quyết TW 5 ( khoá VIII), tiến hành xây dựng, bình xét, ghi nhận, biểu dương và khen thưởng gương “người tốt, việc tốt” hàng năm trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH đều khắp trên địa bàn tỉnh: Phấn đấu đến năm 2015, có 100% các khu dân cư ở đô thị, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ( nhà nước, tư nhân, cổ phần, hợp doanh), đều triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hoá. Phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 49/CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình văn hoá thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hoá, làm cho các tiêu chuẩn thấm sâu vào nếp sống hàng ngày của các gia đình, tạo nên môi trường văn hoá gia đình lành mạnh, góp phần hình thành nhân cách văn hoá của mỗi thành viên trong gia đình. Tổ chức tốt việc đăng ký, bình xét, công nhận dan hiệu gia đình văn hoá. Xây dựng biểu dương các gia đình văn hoá tiêu biểu, trở thành gương sáng và mũi nhọn trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá.

Xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng khu dân cư tiên tiến, làng văn hoá, khu phố văn hoá. Tiếp tục thực hiện tốt 6 nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong các công sở, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang…

Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tạo chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế và phong trào văn hoá ở cơ sở; triển khai thực hiện Đề án phát triển Văn hóa nông thôn giai đoạn 2010-2015.

Tiếp tục lồng ghép phong trào TDĐKXDĐSVH với các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, các ngành, đoàn thể làm rõ những yếu tố văn hoá và nhân tố con người trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội.

Các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành viên BCĐ các cấp tiếp tục rà soát, bổ sung và nâng cao các nội dung, tiêu chí các chương trình phối hợp liên ngành.

Từng bước mở rộng quy mô xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trên phạm vi xã, phường, thị trấn, các huyện, thị xã một cách vững chắc trên cơ sở kết quả phong trào xây dựng làng văn hoá, khu phố văn hoá.

 

MĐ (tin từ SVHTTDLGL)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác