Gò Công Tây (Tiền Giang): Những kết quả thiết thực từ phòng trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Sau 10 năm triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Gò Công Tây (Tiền Giang) đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Phong trào góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, từng bước xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân.

Nhận thức tầm quan trọng của gia đình trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Ban chỉ đạo các cấp đã tập trung triển khai việc xây dựng gia đình văn hóa và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lâu dài của cuộc vận động. Từ nhận thức trên, UBND huyện Gò Công Tây đã thành lập Ban chỉ đạo và triển khai cuộc vận động rộng khắp trên đại bàn 13 xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức cho chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ký cam kết thi đua phấn đấu thực hiện những nội dung chủ yếu, phong trào cụ thể, trong đó có phong trào "Xây dựng gia đình văn hoá" như: xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, mạnh khỏe, hạnh phúc; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; thực hiện kế hoạch hóa gia đình; đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư. Việc chỉ đạo bình xét gia đình văn hóa từng bước được đổi mới và công khai, số gia đình văn hóa trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng.

Toàn huyện có 31.244 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 100%, kết quả bình xét cuối năm có 28.289 hộ đạt tiêu chuẩn, chiếm 90,50%. Từ kết quả đó, đã tạo nền tảng để phong trào xây dựng xã văn hóa,  ấp văn hóa, cơ quan văn hóa phát huy được truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân. Cuộc vận động đã đem lại hiệu quả thiết thực, tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Hiện toàn huyện có 63/66 khu dân cư tiên tiến, đạt tỷ lệ 95,45%; 66/66 ấp an toàn về an ninh trật tự; 10/13 xã, thị trấn an toàn về an ninh trật tự, đạt tỷ lệ 76,92%; 33/34 cơ quan văn hóa, đạt tỷ lệ 97%.

Trong công tác chỉ đạo xây dựng đơn vị văn hóa, đã có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nội quy, quy chế làm việc, tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục vận động công nhân, viên chức, lao động gương mẫu thực hiện. Phong trào xây dựng cơ quan, xã, ấp văn hóa đã thúc đẩy nhanh việc xây dựng các thiết chế văn hóa. Nhiều xã đã có nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã văn hóa, khu dân cư văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào và hỗ trợ kinh phí đối với việc xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Phong trào đọc sách báo, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cũng phát triển mạnh; các cơ quan, xã đều xây dựng được tủ sách pháp luật. Các hoạt động thể dục thể thao được phát triển rộng khắp, những hoạt động văn hóa - thể thao hấp dẫn, sôi nổi này đã hạn chế và đẩy lùi dần những hủ tục lạc hậu, tệ mê tín dị đoan, các loại hình văn hóa phẩm độc hại, làm lành mạnh hóa môi trường văn hóa nông thôn. Qua nhiều năm thẩm định, tái công nhận, những tiêu chí để phát triển nông thôn văn hóa được nhiều người dân phấn khởi, hài lòng với những nét đẹp cảnh quan, hàng rào, cây xanh, hệ thống giao thông nông thôn, nước sạch vệ sinh môi trường, nhà ở kiên cố hơn; điện, đường, trường, trạm được cải thiện. Hàng năm, Ban vận động các ấp đều bình chọn gia đình văn hóa đúng theo quy định, tổ chức biểu dương cá nhân, gia đình trong các cuộc liên hoan gia đình văn hóa...

Đồng thời, nội dung của cuộc vận động còn được các ban ngành, đoàn thể lồng ghép vào phong trào chung một cách sinh động, thích hợp như: Hội Nông dân có phong trào "Xây dựng gia đình nông dân văn hóa"; Hội Phụ nữ có phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình tiến bộ và hạnh phúc"; Hội Cựu chiến binh có phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa"; ngành Giáo dục có phong trào "Xây dựng trường học văn hóa; xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực"; ngành Thể thao có phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"... Nhờ đó, đã tác động tích cực đến việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ.

Có thể nói, qua 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Gò Công Tây đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Trong xây dựng, giữ vững xã văn hóa, khu dân cư, cơ quan văn hóa đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đời sống văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, phong trào đã góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán, đạo đức, lối sống truyền thống tốt đẹp của mỗi khu dân cư, mỗi xã, mỗi dòng họ, gia đình; đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu ra khỏi đời sống xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình làng nghĩa xóm được gắn bó mật thiết.

 

PP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác