Hà Giang: Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet)-Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực của toàn dân, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có bước phát triển sâu rộng.

Hà Giang: Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một cuộc vận động lớn với nhiều nội dung. Trong 10 năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo tỉnh, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa” tỉnh đã thường xuyên được kiện toàn để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đã triển khai và xây dựng trên 100 văn bản để chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản của T.Ư như : Chỉ thị 14/ CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 01/2002/QĐ – BVHTT nay là QĐ số 62/BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Đặc biệt, BCĐ còn tham mưu cho Tỉnh ủy đưa các tiêu chí xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13,14,15; chỉ đạo 11/11huyện, thành phốphối hợp thực hiện cuộc vận động giữa UBMTTQ với một số cơ quan các sở, ban, ngành. Công tác hoạt động tuyên truyền, hình thức, phương pháp tuyên truyền của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện trên băng zôn, pa nô, khẩu hiệu, thông tin lưu động và trênĐài phát thanh -Truyền hình...

Bên cạnh đó phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” đã đóng góp tích cực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các gia đình văn hóa giúp nhau xây dựng kinh tế, XĐGN, mỗi thành viên trong gia đình có ý thức chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần được đẩy mạnh từ đó làm cho phong trào của tỉnh đạt kết quả cao. Phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung, thu được những kết quả đáng khích lệ. Nằm trong chuỗi các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được ngành VHTT & DL thường xuyên phát động từ tỉnh đến các cơ sở, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, được mọi người tích cực tham gia, từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả học tập, lao động sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa”, “Xây dựng các thiêt chế văn hóa, thể thao”, phong trào biểu diễn văn nghệ thường xuyên đã đáp ứng nhiệm vụ chính trị, KT – XH, nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật.

Sở VHTTDL Hà Giang – cơ quan thường trực BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã tổ chức phối kết hợp với các ngành, đoàn thể nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cụ thể là: Phối hợp với UBMTTQ thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC và tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân ở khu vực dân cư” trong phạm vi toàn tỉnh; phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh làm tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong lực lượng vũ trang; phối hợp với Hội Nông dân thông qua ký kết xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”, ký kết chương trình phối hợp về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong nông dân nông thôn giai đoạn 2009 – 2014” nhằm nâng cao mức hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, thể thao và du lịch trong nông thôn; phối hợp với Sở Y tế, Hội Liên hiệp phụ nữ xây dựng làng văn hóa – sức khỏe, gia đình văn hóa – sức khỏe, Xây dựng CLB “Gia đình hạnh phúc”, “Bình đẳng giới”...

Có thể khẳng định, sau 10 năm thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH đã thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Công tác xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, tổ khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa ngày càng được phát triển cả về số lượng và chất lượng, các mô hình sinh hoạt văn hóa trong các làng, bản văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng phong phú, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định chính trị xã hội, đặc biệt thắt chặt thêm mối quan hệ tình làng nghĩa xóm trong các thôn, bản và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

 

HP (tin từ HG)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác