Hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở

Hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở - ảnh 1
Lễ hội Làng Sen là một trong những thành công tiêu biểu
trong hoạt động văn hóa cơ sở năm 2015 (nguồn: internet)
(Cinet)- Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ then chốt của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân một cách toàn diện, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trong thời gian qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã thu được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong nhân dân về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển của đời sống kinh tế - xã hội.
Việc hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở từng bước được hoàn thiện. Hàng loạt các văn bản quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hoá thông tin cơ sở đã tạo hành lang pháp lý cần có cho hoạt động văn hoá thông tin ở cơ sở, đảm bảo cho các hoạt động phong phú, đa dạng này được quản lý đúng hướng, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.
Các hoạt động bề nổi như các hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội hoặc tổ chức các hoạt động văn hoá - nghệ thuật ở địa phương hay vùng miền ngày càng phát triển, mang bản sắc dân tộc độc đáo, đáp ứng nhu cầu giao lưu, hội nhập của thời kỳ đổi mới của đất nước và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiêu biểu như sự kiện Lễ hội Làng Sen đã trở thành sự kiện quốc gia thường niên được tổ chức hàng năm vào dịp 19/5 nhân kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ tịch.
Hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở - ảnh 2
Các hoạt động bề nổi như các hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội hoặc tổ chức các hoạt động văn hoá - nghệ thuật ở địa phương hay vùng miền ngày càng phát triển (nguồn: internet)

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa đã có những chuyển biến rõ rệt. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; ý thức tự quản cộng đồng được nâng cao. Việc thực hiện các thiết chế văn hóa cộng đồng; thực hành tiết kiệm trong lễ hội; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội được chú trọng và không ngừng phát huy hiệu quả. Mặt khác, công tác hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch đã thu được nhiều thành tựu. Thông qua đó, nền văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đã được giới thiệu và quảng bá rộng rãi đến bạn bè các nước trên thế giới; góp phần tăng cường sự hợp tác, giao lưu văn hóa, tiếp thu một cách chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Với những kết quả xã hội trên cho thấy công tác tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở đã phần nào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân; làm cho văn hóa thấm sâu vào mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc và trở thành thước đo giá trị về chất lượng cuộc sống, về sự phát triển nhân cách con người, về nét đẹp trong mỗi gia đình; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định ở mỗi địa phương.
Tuy nhiên, trong thực tế đã xuất hiện nhiều bất cập đáng lo ngại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình xây dựng và phát triển đời sống văn hóa xã hội. Đó là sự xâm nhập của các luồng văn hóa phẩm độc hại và hiện tượng lai căng, sùng ngoại dẫn đến coi thường thuần phong, mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Mặt khác, các phong trào hầu như vẫn chưa xác định được rõ vai trò, tầm quan trọng và mục tiêu hướng tới dẫn tới tình trạng hiểu sai hoặc  thực hiện không đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Toàn bộ điều đó đã ảnh hưởng xấu đến môi trường sống lành mạnh của nhân dân, làm xói mòn đạo đức của con người, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và có nguy cơ làm băng hoại bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là khó khăn, thách thức không thể coi thường.
Trước thực trạng đó, Đảng và nhà nước cần tiếp tục chỉ đạo sát sao, tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia vào xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá ở cơ sở để cho việc xây dựng văn hóa tại các cơ sở thực sự phát huy được hiệu quả và trở thành phong trào hành động cách mạng trong giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác