Hòa Bình: Những kết quả ghi nhận từ cuộc vận động TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể nhân dân, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Thực hiện NQTW 5 (khóa VIII) của Đảng về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH cấp tỉnh, huyện và xã ngày càng được kiện toàn và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện phong trào, đồng thời thường xuyên kiển tra đôn đốc hướng dẫn các nội dung thực hiện. Bên cạnh đó, các ban, ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong việc đăng ký, bình xét, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa.

Tại các địa bàn, công tác tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp thôn, khối, các hội, đoàn thể nhân dân. Từ đó làm cho phong trào ngày càng thấm sâu vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội, cộng đồng, gia đình.  

Năm 2011 vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào ở cơ sở đã bám sát nội dung kế hoạch cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện tại đơn vị mình có hiệu quả. Các đơn vị đã gắn phong trào TDĐKXDĐSVH với phong trào thi đua yêu nước của các ngành, địa phương và nhiều hoạt động xã hội khác. Phong trào được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đảng có nghị quyết, chính quyền trực tiếp phối hợp, tạo điều kiện. Mặt trận Tổ quốc, ngành Văn hóa, Thông tin và các tổ chức thành viên, các cấp xây dựng kế hoạch thống nhất hành động. Cuộc vận động đã được chỉ đạo tập trung, có bước đi phù hợp nên đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Năm 2011, trên địa bàn tỉnh đã có 78,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, trong đó có 53.702 hộ giữ vững 3 năm liên tục; có 86% trường học, 67,3% làng và 84,2 % cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Hiệu quả rõ nhất của phong trào TDĐKXDĐSVH trong công cuộc xóa đói - giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững, chất lượng cuộc sống được nâng lên: trên 80% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, ý thức trách nhiệm và tinh thần lao động, học tập của tập thể, cán bộ - công nhân viên chức trong các cơ quan, đơn vị được nâng cao, tạo nên hiệu quả công tác rõ nét, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Với những kết quả đã đạt được, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH đã được triển khai rộng khắp và trở thành phong trào có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân. Phong trào đã mang lại luồng gió mới trong đời sống, góp phần giữ vững truyền thống văn hóa, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc giúp nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Tin từ HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác