Hoa Lư (Ninh Bình): Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã từng bước trở thành phong trào rộng lớn, có sức lôi cuốn mạnh mẽ quần chúng nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để nâng cao chất lượng, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Hoa Lư đã luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của phong trào, các nội dung, tiêu chí công nhận các danh hiệu văn hóa. Bên cạnh đó, huyện còn phát huy dân chủ, khơi dậy sự tự nguyện, tự giác của các gia đình, cộng đồng, đơn vị trong việc đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa, tránh chạy theo chỉ tiêu, số lượng; đề cao trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch và các quy định về xây dựng đời sống văn hóa đi đôi với việc thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở thực hiện; công tác bình xét danh hiệu văn hóa ở cơ sở được chỉ đạo bài bản, dân chủ, công khai, bảo đảm các tiêu chí đề ra; biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến trong hoạt động phong trào…

Sau 10 năm triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Hoa Lư đã có chuyển biến toàn diện. Đặc biệt phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng mô hình trang trại, tạo việc làm, tăng thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,5%, không còn hộ đói. Ý thức vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan trong các hộ gia đình, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị được chú trọng đầu tư.

Đến nay, một số phong tục tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang đã được loại bỏ dần, thay thế vào đó là nếp sống văn minh, lịch sự, tiết kiệm. Trong lao động sản xuất và công tác đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, nhiều đoàn viên, thanh niên có nghị lực và ý chí vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, thơ ca với phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” được thành lập, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Nếu như năm 2000, toàn huyện mới chỉ có 17.455 gia đình đạt gia đình văn hóa (chiếm 64%) thì đến năm 2009, toàn huyện đã có 18.572/20.568 gia đình đạt gia đình văn hóa (chiếm 90,3%). Số khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Năm 2009 toàn huyện có 57/65 cơ quan, trường học đạt danh hiệu cơ quan, trường học văn hóa; 61/91 làng, xóm đạt danh hiệu làng, xóm văn hóa, đặc biệt có những làng văn hóa giữ vững danh hiệu làng văn hóa trên 10 năm như Bạch Cừ (xã Ninh Khang), Ngô Hạ (xã Ninh Hòa)…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Hoa Hư còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục như: Phong trào diễn ra chưa đồng đều, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới còn chuyển biến chậm. Nhiều hủ tục chưa khắc phục triệt để mà còn biến tướng có nguyên nhân do số ít cán bộ, đảng viên, đoàn viên chưa gương mẫu chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Để phát huy những kết quả đã đạt đạt và khắc phục những mặt còn hạn chế, trong thời gian tới đây, huyện Hoa Lư sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, làm cho các nội dung của phong trào thấm sâu vào cộng đồng và từng cơ quan, đơn vị, gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện ngày càng phát triển.

 

TH (tin từ NB)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác