Kế hoạch thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoan 2011-2015

(Cinet) – Vừa qua, Bộ VHTTDL đã có văn bản 64/TTr-BVHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trong giai đoạn 2011-2015.

Kế hoạch thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoan 2011-2015 - ảnh 1

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch hướng đến đó là: nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản văn hóa; tổ dân phố văn hóa; cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo chuyển biến tiến bộ trong xây dựng con người về tư tưởng, đạo đức, lối sống,  nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy lùi tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, phong trào cũng nhằm gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào TDĐKXDĐSVH với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thông mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa văn hóa xây dựng các thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2011-2015.

Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015 là: 60% gia đfinh được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” liên tục 5 năm trở lên; 50% thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” liên tục 5 năm trở lên;  80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 50% xã có trung tâm văn hóa – thể thao; 40% thông (làng, ấp, bản…) có nhà văn hóa – khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL; 40% trở lên người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao  ở cơ sở, trong đó 20% trở lên người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; 25% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Kế hoạch thực hiện phong trào (TDĐKXDĐSVH) trong giai đoạn 2011-2015 sẽ tập trung vào các nội dung như: Xây dựng “Người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến; phát huy vai trò Cuộc vận đọng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; Phát huy phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa; Xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa công sở, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Thực hiện các nội dung văn hóa lồng ghép trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội có nội dung văn hóa (cuộc vận động “Ngày vì người nghèo; cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh….).

Để triển khai nội dung trên đây, các giải pháp được đưa ra đó là: Tăng cường nguồn lực thực hiện phong trào (tăng mức đầu tư ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa văn hóa); Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp (các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho BCĐ phong trào ở các cấp hoạt động có hiệu quả, tác động trực tiếp đến sự phát triển của phong trào; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của BCĐ các cấp theo hướng Thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiến, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong quá trình triển khai phong trào; Đa dạng hóa các hoạt động chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào phù hợp với từng nội dung, đối tượng và địa bàn, phát huy vai trò các tổ chức tự quản cộng đồng và chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa…); Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng.

 

HP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác