Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cấp huyện gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền tỉnh Kiên Giang, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, ngành VHTTDL Kiên Giang đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cấp huyện gắn với xây dựng nông thôn mới - ảnh 1

Toàn tỉnh Kiên Giang có 12/15 huyện, thị, thành phố đã thành lập được Trung tâm Văn hoá - Thể thao (VHTT) cấp huyện, có 14 Trung tâm VHTT cấp xã đã và đang được đầu tư xây dựng. Hàng năm, các Trung tâm từ huyện đến xã đều tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân và tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Có 4 Trung tâm VHTT được đầu tư xây dựng, có trang thiết bị và phát huy hiệu quả hoạt động như: TP. Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Thành, Phú Quốc. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đã được một số Trung tâm phát huy được hiệu quả. Hội thi, hội diễn về văn hóa - văn nghệ và thi đấu thể dục - thể thao phong trào được duy trì tổ chức với số lượng và chất lượng ngày càng cao, thu hút đông đảo mọi đối tượng, mọi lứa tuổi quần chúng nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo được sự đoàn kết của cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Với những kết quả đã đạt được, tỉnh Kiên Giang đã và đang khẳng định được vai trò, vị thế của mình trên con đường xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Bằng các biện pháp và phương thức hoạt động văn hoá, nghệ thuật, các Trung tâm VHTT từ huyện đến xã ở Kiên Giang đã thực hiện tốt các chức năng chủ yếu của mình: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hướng dẫn phương pháp công tác cho cơ sở. Tổ chức các hoạt động tại chỗ với các loại hình câu lạc bộ; các lễ hội; giáo dục trực quan; văn nghệ quần chúng; mở các lớp năng khiếu; tổ chức vui chơi giải trí…phục vụ cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Đội ngũ cán bộ, đa phần đều có bằng trung cấp trở lên, cộng tác viên hàng năm cũng được bồi dưỡng, công tác đào tạo từ hệ thống thiết chế văn hoá huyện đến xã đã được đẩy mạnh trong những năm gần đây, tập hợp được nhiều cộng tác viên hạt nhân phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng, làm nòng cốt để đẩy mạnh phong trào ở cơ sở. Các nội dung hoạt động của các Trung tâm từng bước được phong phú, thiết thực đã tạo điều kiện cho sinh hoạt văn hoá cộng đồng, phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiều Trung tâm VHTT cấp huyện phát triển mạnh như: TP. Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, Hòn Đất...

Tuy nhiên, việc phát triển Trung tâm VHTT cấp huyện còn có một số tồn tại như: Chư­a hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách, về tổ chức và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá cấp huyện, cơ sở vật chất cho hoạt động văn hoá còn nhiều khó khăn. Chưa có nhiều công trình văn hoá và khu vui chơi giải trí phù hợp với mức sống của nhân dân. Việc đầu tư­ kinh phí phát triển Trung tâm VHTT cấp huyện chư­a đáp ứng đư­ợc yêu cầu thực tế…

Công tác quản lý, tổ chức hoạt động theo Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT/ BVHTTDL- BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ, ở các Trung tâm VHTT cấp huyện chưa phát huy tính hiệu quả trong việc vận động các doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân quan tâm đến công tác xã hội hóa cùng hợp tác để phát triển, chỉ có ít chương trình hoạt động tạo được quy mô và hiệu quả của chương trình.

Hiện nay, Trung tâm VHTT cấp huyện ở Kiên Giang có 3/12 Trung tâm VHTT cấp huyện trực thuộc UBND huyện (TP. Rạch Giá, Châu Thành, Phú Quốc) không trực thuộc phòng VHTT, còn 3 huyện chưa thành lập được Trung tâm VHTT (Kiên Hải, Kiên Lương, Giang Thành), việc gộp Phòng Văn hoá và Thông tin với Trung tâm VHTT hoạt động chưa hiệu quả giữa cán bộ quản lý nhà nước và viên chức hoạt động sự nghiệp không rõ chức năng, nhiệm vụ. Thiết chế văn hoá cấp huyện chưa đồng đều trong 12 Trung tâm VHTT được thành lập thì có 8 Trung tâm chưa xây dựng được trụ sở riêng để hoạt động còn ở ghép với phòng VHTT, ở chung với hội trường, văn phòng UNBD huyện và các thiết chế văn hoá khác. Đội ngũ cán bộ văn hoá tác nghiệp còn thiếu, chưa đáp ứng được sự phát triển của xã hội.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa nông thôn với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân ở nông thôn. Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; Ấp văn hóa; Xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn mới.

Từ việc xác định nông nghiệp, nông thôn, nông dân luôn có vị trí chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để thực hiện thắng lợi phong trào xây dựng nông thôn mới với chủ đề “Toàn thể cán bộ, nhân dân Kiên Giang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng được mọi người hưởng ứng tích cực, đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. Ngành VHTTDL Kiên Giang xem xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu vừa là sự phát triển bền vững vì lợi ích của nhân dân. Trong đó có nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hoá cấp huyện gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo được sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2015, đến năm 2015 toàn tỉnh sẽ có 35/148 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 50% trở lên tiêu chí nông thôn mới và huyện Tân Hiệp đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Đến nay, tỉnh Kiên Giang có xã Định Hoà (huyện Gò Quao) là 1/11 xã được chọn thực hiện thí điểm xây dựng mô hình xã nông thôn mới trên cả nước.

Trong những năm tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hoá cấp huyện cần đẩy mạnh phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao để phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ của Trung tâm VHTT cấp huyện phải đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và người dân nông thôn về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng nông thôn trong quá trình phát triển văn hóa nông thôn. Đặc biệt, cần có sự quan tâm sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện những giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao để phát triển văn hóa nông thôn, đó là:

Một là: Giải pháp quan trọng hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chuẩn, quy ước văn hóa, xây dựng Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thật sự trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, từ đó tạo niền tin và nâng cao vai trò của nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng phát triển đời sống văn hóa cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động sáng tạo văn hóa-văn nghệ, thể dục- thể thao nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; phấn đấu xây dựng Ấp văn hóa đạt chỉ tiêu Nghị quyết địa phương đề ra hàng năm, xây dựng từ huyện đến xã làm tốt công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa điển hình, mẫu mực ở nông thôn: Hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Có đời sống kinh tế ổn định và phát triển, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Hai là: Hoàn thiện đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao cấp huyện và các xã, thị trấn theo quy hoạch, đảm bảo các xã và thị trấn được chọn để xây dựng nông thôn mới đều có Trung tâm văn hóa - thể thao để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn như: liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi đấu, thi diễn các môn thể thao ở nông thôn, tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia các hoạt động sáng tác và biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống; là nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, các chương trình tuyên truyền về đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày càng cao của nhân dân, nhất là những huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đầu tư xây dựng các sân luyện tập và thi đấu thể dục - thể thao cấp xã, đảm bảo 100% các xã nông thôn mới đều có sân bóng đá và sân bóng chuyền. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch, nhằm phát triển phong trào ở cơ sở, tạo điều kiện  nhân dân tham gia luyện tập, rèn luyện sức khỏe nâng cao thể chất.

Ba là: Đầu tư xây dựng Trung tâm VHTT xã, ấp và phát huy hiệu quả hoạt động của cộng đồng dân cư, làm nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp của nhân dân tại địa bàn dân cư, nơi tổ chức phổ biến, triển khai đưa các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các hoạt động phát triển văn hóa nông thôn đến người dân địa phương để tham gia thực hiện.

Bốn là: Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tạo điều kiện để khôi phục lễ hội, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn.

Năm là: Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở cần phải có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Mặt khác, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các trang thiết bị được đầu tư của Nhà nước cho các hoạt động văn hóa, thể thao.

Sáu là: Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện không lành mạnh trong các hoạt động văn hóa - thể thao – du lịch. Tăng cường làm tốt công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

 Trên cơ sở những thành quả đạt được của thiết chế văn hoá cấp huyện ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua, ngành VHTTDL Kiên Giang đang tiếp tục chủ đạo cho các thiết chế văn hoá cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trong những năm tiếp theo. Điều này, đòi hỏi lực lượng cán bộ làm công tác VHTTDL từ huyện đến cơ sở cần phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo rmcst

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác