Lạc Sơn (Hòa Bình): Kết quả ghi nhận từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(Cinet) – Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ở Lạc Sơn ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể trên địa bàn huyện đã tích cực phát huy vai trò tuyên truyền, động viên các đoàn viên, hội viên nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phấn đấu xây dựng gia đình nông dân văn hóa, đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cụ thể là: Hội phụ nữ vận động hội viên thực hiện mô hình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, tham gia xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa tiên tiến, gương mẫu; Hội Cựu chiến binh tích cực vận động hội viên nâng cao phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, giúp các hội viên nhèo trong việc phát triển kinh tế, tham gia chính quyền, đoàn thể, góp phần giữ gìn đoàn kết tình làng nghĩa xóm, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu dân cư. Nhờ sự vào cuộc tích cực đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được gắn liền với các tiêu chí, tiêu chuẩn thông qua các quy ước, hương ước ở cơ sở được nhân dân tự nguyện thực hiện.

Số liệu thống kê cho thấy, hằng năm bình quân có trên 70% số xóm, phố trong toàn huyện được tôn vinh là xóm, phố văn hóa. Năm 2012, toàn huyện đã có 289 xóm phố được tôn vinh là xóm, phố văn hóa, chiếm 76,05%. Năm 2013, Lạc Sơn dự kiến sẽ tiếp tục duy trì 76% xóm, phố văn hóa.

Có thể nói, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa đã thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bài trừ, loại bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Đời sống vật chất từng bước được đảm bảo, đời sống tinh thần theo đó cũng được nâng lên. Từ phong trào đã góp phần tạo ra những chuẩn mực văn hóa, nếp sống văn hóa thấm dần vào từng người dân, từng gia đình, từng khu dân cư. Qua đó, tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy tốt truyền thống đoàn kết của quê hương.

Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện. Hiện nay, toàn huyện đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 292 tổ, đội văn nghệ quần chúng, hàng trăm đội thể thao... đã tạo nên sự phong phú trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Có thể nói, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự tham gia nhiệt tình của người dân  trên địa bàn huyện Lạc Sơn, phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ở Lạc Sơn những năm qua đã góp phần tạo ra diện mạo nông thôn mới đồng thời vẫn bảo tồn được những nét giá trị văn hóa truyền thống.

Tin từ HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác