Lạng Sơn: Phát huy vai trò làng văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ – TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nêu một tiêu chí về văn hóa, cụ thể đó là: xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, để đạt được chỉ tiêu này, rõ ràng là các địa phương trong cả nước phải đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa.

Ngày hội xã Lộc Yên (Cao Lộc) diễn ra vào 30 tháng Giêng hằng năm đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống của địa phương.Ngày hội xã Lộc Yên (Cao Lộc) diễn ra vào 30 tháng Giêng hằng năm đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống của địa phương.

Quả thật, phát huy vai trò của làng văn hóa (LVH) trong xây dựng nông thôn mới là một nội dung rất thiết thực. Bởi lẽ, để mỗi thôn, bản của xã đạt tiêu chuẩn là LVH thì cần đạt nhiều tiêu chuẩn cụ thể như: đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường cảnh quan sạch đẹp; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Trong khi đó, để mỗi xã đạt tiêu chí văn hóa xây dựng nông thôn mới phải có từ 70% số thôn, bản đạt tiêu chuẩn LVH thì cần đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của địa phương, cơ sở, sự vào cuộc, cộng đồng trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đối với Lạng Sơn, trong những năm qua, phong trào xây dựng LVH đã có những bước phát triển đáng kể. Minh chứng cho sự phát triển này là từ trong phong trào đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương. Cụ thể, tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào xây dựng LVH (1989 - 2009) đã có 11 tập thể, 15 cá nhân và 74 LVH được khen thưởng. Đến tổng kết 10 năm (2000 - 2010) thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Lạng Sơn cũng đã có 10 LVH tiêu biểu của tỉnh được tuyên dương. Đây thực sự là những hạt nhân, điển hình của phong trào, có tác dụng rất lớn trong việc cổ vũ, động viên phong trào nói chung thêm phát triển. Trong tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH cũng đã nhận định, qua 10 năm thực hiện phong trào xây dựng thôn, làng, khối phố văn hóa, các thôn, bản, khối phố có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, có đời sống tinh thần phong phú, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bước đầu xây dựng cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm đường liên thôn, phong trào xã hội hóa xây dựng Nhà văn hóa, sân chơi thể thao ở cơ sở, các mô hình phát triển kinh tế trang trại VACR tiếp tục được nhân rộng. Các hủ tục trong cưới xin, tang ma, lễ hội giảm hẳn, vệ sinh môi trường nông thôn được cải thiện. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được phát triển rộng trong quần chúng. Các hoạt động trên đã góp phần tạo không khí sôi động phục vụ các ngày lễ lớn và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nét đẹp phong tục tập quán, các di sản văn hóa dân tộc tiếp tục được khôi phục, phát huy; tinh thần đại đoàn kết toàn dân được giữ vững. Kết quả, tỷ lệ thôn, bản, khối phố văn hóa của cả tỉnh năm 2009 đạt 30% so với năm 2000 tăng 19,6%. Hiện nay, phong trào TDĐKXDĐSVH nói chung, phong trào xây dựng LVH nói riêng đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả đã được đặt ra như: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã, phường về công tác xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH; chú trọng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng LVH; tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng môi trường nông thôn sạch, đẹp; xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở...; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn cơ sở thực hiện cuộc vận động có hiệu quả, thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Đi đôi với đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện phong trào đồng bộ. Đưa các tiêu chí xây dựng LVH, GĐVH vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp làm cơ sở để phấn đấu thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, nhằm phát huy các nguồn lực trong nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào; trong đó đa dạng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các chương trình giao lưu, sinh hoạt, biểu diễn nghệ thuật, vận động tuyên truyền.Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội...

Có thể thấy, xây dựng và phát huy vai trò của LVH là một phong trào gắn với nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Vậy nên, với những giải pháp thiết thực về thực hiện phong trào xây dựng LVH nói riêng, phong trào TDĐKXDĐSVH nói chung, Lạng Sơn sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò của mỗi LVH trong xây dựng nông thôn mới để đạt được những mục tiêu đặt ra.

 

Theo LS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác