Lạng Sơn quan tâm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở

Trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa (ĐSVH)cơ sở , thiết chế văn hóa - thể thao (VH – TT) đóng một vai trò quan trọng. Khi thiết chế VH - TT cơ sở phát huy vai trò một cách hiệu quả sẽ thực sự trở thành một trung tâm văn hóa cho cả cộng đồng, thúc đẩy phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở nói chung thêm phát triển mạnh mẽ.

Lạng Sơn quan tâm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở - ảnh 1

Ðến nay, tỉnh có 317.159/379.469 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 1.966/2.455 làng, bản, khu phố, 1.627 cơ quan đăng ký đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện; 18 xã đăng ký xây dựng xã văn hóa... Ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện phong trào ở các huyện, thành phố, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những mặt còn tồn tại. Hội nghị đề ra phương hướng nhằm nâng cao chất lượng phong trào ở các địa phương, đơn vị; kiểm tra, đánh giá đúng thực chất phong trào; bình xét khách quan các danh hiệu văn hóa, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều sự quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế VH –TT cơ sở. Tiếp tục phát  huy những kết quả đạt được và thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong công tác này, giữa tháng 7/2009 vừa qua, tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Lạng Sơn đã thông qua một Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, khối phố và sân tập thể dục thể thao cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2015. Điều này mang một ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự quan tâm kịp thời của các cấp, ngành hữu quan đối với sự phát triển đời sống văn hóa cơ sở vừa mang tính cấp bách và vừa là chiến lược dài lâu.

Thực tế cho thấy, các thiết chế VH – TT cơ sở hiện có vẫn đã và đang phát huy một cách tích cực vai trò trong xây dựng ĐSVH, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất của nhân dân các dân tộc trên địa bàn; khơi dậy và phát huy tinh thần bảo tồn, làm giàu và phát huy các nét đẹp văn hóa giàu bản sắc của địa phương, quê hương. Đặc biệt, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các thiết chế càng thể hiện rõ hơn vai trò của mình.  Các NVH thôn chính là nơi  hội họp của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân tại cơ sở; là nơi để truyền tải, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới nhân dân. Qua đó, người dân không chỉ được tham gia sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, nắm bắt được các kiến thức, thông tin kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước để ra sức thi đua góp sức xây dựng đời sống kinh tế - văn hóa – xã hội ngày càng phát triển.

Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra các giai đoạn thực hiện cụ thể, đó là từ năm 2009 đến hết năm 2010; từ năm 2011 đến năm 2015. Theo đó, việc chia các giai đoạn thực hiện cụ thể kể trên sẽ giúp cho các địa phương thấy được những nội dung, chương trình chủ đạo và cần có kế hoạch chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao hơn nữa nhận thức và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá - thể thao tới các cấp, ngành, các đơn vị, tập thể và mỗi người dân. Thứ nữa là các địa phương, cơ sở sẽ có sự quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch đất đai, dành quỹ đất ưu tiên cho việc xây dựng các thiết chế VH – TT cơ sở thực sự phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương. Mặc khác, không ngừng khuyến khích tính chủ động, linh hoạt của cơ sở trong công tác vận động các đơn vị, tập thể, cá nhân tự nguyện đóng góp, hỗ trợ kinh phí, vật chất đầu tư cho xây mới thiết chế văn hoá cũng như cải tạo, nâng cấp các thiết chế đã có. Cùng với đó là kịp thời biểu dương các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển mạng lưới thiết chế VH – TT cơ sở. Quan trọng hơn nữa là, hình thành được nền nếp trong tổ chức hoạt động tại các thiết chế VH - TT; gắn với đó là một cơ chế quản lý, khai thác với nguồn nhân lực được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và tổ chức các hoạt động tại các thiết chế VH – TT này.

Trước mắt, để phấn đấu đạt mục tiêu, đến năm 2010 trên 60% thôn, bản, khối phố có NVH, trên 80% xã, phường, thị trấn có sân tập TDTT, tỉnh Lạng Sơn đề ra trong năm 2009 – 2010 sẽ xây dựng mới 330 NVH thôn, bản, khối phố, 32 sân TDTT xã, phường, thị trấn.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, bằng quyết tâm cao của các cấp, các ngành hữu quan, của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân từ tỉnh, huyện đến địa phương cơ sở trong việc chung sức, cộng đồng trách nhiệm thì những mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế VH – TT cơ sở sẽ đạt được theo kế hoạch đề ra. Qua đó, thúc đẩy phong trào TDĐKXDĐSVH của Lạng Sơn tiếp tục gặt hái được những thành quả tốt đẹp hơn, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng.

 

Theo LS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác