Lào Cai: Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa

(Cinet) - Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hóa đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Lào Cai: Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa - ảnh 1

Trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa là nòng cốt trong xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Với các tiêu chí cụ thể xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua của địa phương; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng thấm sâu và trở thành một nếp sống thường ngày trong đời sống của người dân.

Cùng với việc triển khai thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới phải đạt các tiêu chuẩn như: giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%, không còn nhà tạm, nhà dột nát; có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá, 100% thôn có nhà văn hoá và khu thể thao, nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương…

Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai thực hiện tại 144 xã trong tỉnh với mục tiêu nông thôn mới phải có kết cấu hạ tầng hiện đại, chuyển dịch kinh tế, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Theo chuẩn nghèo mới thì hiện nay ở khu vực nông thôn của tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo hiện nay là 50,48%. Vì vậy, để xây dựng nông thôn mới trước hết vấn đề cơ bản và lâu dài là phải xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; gắn liền với xây dựng gia đình văn hóa là xây dựng làng, bản văn hóa. Thực hiện các tiêu chí xây dựng làng văn hóa chính là giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao mức sống cho người dân và tạo lập được các thiết chế văn hoá phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thời gian tới, BCĐ phong trào của tỉnh cần tập trung vào các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các hộ gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu làng văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiến hành lồng ghép thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với những nội dung và cách thức xây dựng lối sống văn hóa, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

 CN (tin từ LC)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác