Lào Cai: Xây dựng đời sống văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống văn hoá và con người mới, trong những năm qua tỉnh Lào Cai đã thu được những kết quả quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Xây dựng đời sống văn hoá

Ngày 24/11/1946, tại Hội nghị văn hoá toàn quốc Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói: “ Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 5 – khoá 8 đã chỉ rõ việc phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là một trong những giải pháp quan trọng nhất để thúc đẩy sự nghiệp văn hoá phát triển.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống văn hoá,  những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với trọng tâm là nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng bản, tổ dân phố văn hoá, khu dân cư tiên tiến đã và đang phát triển mạnh trong nhân dân và các dân tộc ở Lào Cai.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt 12%, phong trào xây dựng gia đình, làng bản văn hoá đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tư tưởng, đạo đức của người dân; đã huy động sức người, sức của, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội chung của tỉnh. Sau cuộc vận động “xây dựng đời sống văn hoá”, nếu như năm 2007 toàn tỉnh có 62% tổng số hộ gia đình văn hoá và 35% làng bản, tổ dân phố đạt danh hiệu Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá thì đến hết năm 2009 con số này lần lượt tăng lên ở mức trên 65% và 45%.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai, điểm nổi bật trong những năm qua là Lào Cai đã xây dựng được nhiều mô hình làng văn hoá tiêu biểu ở vùng du lịch, vùng đặc biệt khó khăn, chẳng hạn như Làng văn hoá du lịch ở các huyện Sa Pa, Bắc Hà, thành phố Lào Cai. Nhờ thực hiện tốt quy định nếp sống văn hoá làng bản du lịch và khai thác phát huy nguồn lực văn hoá dân gian như xây dựng đội văn nghệ, tạo sản phẩm hàng hoá mỹ nghệ… không những thu hút khách du lịch, nâng cao đời sống cho bà còn mà còn góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Hơn nữa, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tiếp tục được nâng cao về chất lượng, tính đến hết năm 2009 đã có trên 1.700 (chiếm 78,8%) khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư tiên tiến.

Bác Hồ cũng đã căn dặn nhân dân ta thực hiện đời sống mới “cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, thí dụ: phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam… đơm cúng, cưới hỏi quá xa xỉ ta phải giảm bớt đi”. Chính vì vậy, thời gian qua Lào Cai đã thực hiện có hiệu quả công tác vận động nhân dân các dân tộc vùng cao cải tạo phong tục tập quán lạc hậu.  Tình trạng cưới tảo hôn và kết hôn cận huyết thống đã giảm nhiều; tình trạng thách cưới, ăn uống dài ngày và tập tục không cho người chết vào áo quan đã cơ bản được khắc phục.

Xây dựng con người mới

Xây dựng con người mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng là mối quan tâm hàng đầu trong suốt cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (năm 1951), Người đã chỉ ra sự cần thiết phải đào tạo con người mới, cán bộ mới cho cuộc kháng chiến kiến quốc.

Vận dụng và học tập tư tưởng của Người, Lào Cai đã thường xuyên chăm lo việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ con người mới, đặc biệt chú trọng tới vùng sâu, vùng xa có các dân tộc ít người; thực tế thời gian qua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Nổi bật nhất trong xây dựng điển hình tiên tiến là Lào Cai đã quyết định xây dựng 07 đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới từ năm 2007 -2015 với những bước đi thích hợp, lộ trình cụ thể. Đến nay đã có 02 đơn vị hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra là Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam (năm 2009) và xã Nậm Cang, huyện Sa Pa (năm 2010).

Bên cạnh đó, Lào Cai đã có 07 cá nhận đạt danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, 02 cá nhân nhận danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú và 01 cá nhân nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú trong giai đoạn 2005- 2010.

Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ, chính quyền Lào Cai luôn luôn vun đắp, xây dựng con người mới toàn diện phù hợp với mong muốn của Người. Người yêu cầu “con người mới phải người cách mạng mẫu mực”, đó chính là con người tiên tiến, đi đầu, dẫn dắt nhân dân làm theo.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người mới phải “Cấm hẳn say xưa cờ bạc, hút sách, trộm cắp, không đánh chửi nhau, không kiện cáo nhau… làm cho nhà mình, làng mình phong thuần tục mỹ”. Tuy nhiên trên thực tế các hủ tục lạc hậu trong một số dân tộc thiểu số chưa được khắc phục triệt để, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa; tình trạng cưới tảo hôn vẫn tồn tại phổ biến ở hầu hết các dân tộc thiểu số; việc xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa còn chậm; thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cấp xã…

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống văn hóa và con người mới, tin tưởng thời gian tới Lào Cai tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa mà trọng tâm là vận động nhân dân các dân tộc vùng cao cải tạo tập quán lạc hậu; tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tiến tới xây dựng làng bản, xã phường lành mạnh không còn tệ nạn xã hội; đó là tiền đề để xây dựng đời sống văn hóa và con người mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Theo LC

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác