Lục Ngạn (Bắc Giang): Những kết quả ghi nhận sau 9 năm xây dựng huyện điểm văn hóa

(Cinet) – Sau 9 năm triển khai xây dựng huyện điểm văn hoá vùng núi phía Bắc, cùng với sự phát triển KT-XH, đời sống văn hoá của người dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lục Ngạn (Bắc Giang): Những kết quả ghi nhận sau 9 năm xây dựng huyện điểm văn hóa - ảnh 1

Ngày 3 tháng 4 năm 2002, Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quyết định số 752/QĐ-BVHTT về việc Xây dựng 02 huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và Quỳ Hợp (Nghệ An) trở thành huyện điểm văn hoá vùng núi phía Bắc.

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, HĐND huyện khoá XVI, kỳ họp thứ 7 đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐ ngày 29/11/2001 thông qua “Đề án xây dựng và phát triển văn hoá huyện miền núi Lục Ngạn giai đoạn 2001-2010”, với các mục tiêu: Nâng cao trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hoá cho nhân dân trên địa bàn nhất là đối với vùng cao, vùng sâu, vùng dân tộc ít người; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, những thuần phong mỹ tục của đồng bào các dân tộc ở địa phương; xoá bỏ các hủ tục lạc hậu và bài trừ các tệ nạn xã hội; Xây dựng huyện đạt tiêu chuẩn văn hoá cấp huyện; có nếp sống văn minh; gia đình, làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; Xây dựng Lục Ngạn trở thành huyện mạnh về kinh tế. Phát triển đời sống xã hội, an ninh chính trị, quốc phòng vững mạnh.

Sau chặng đường 9 năm triển khai thực hiện, Lục Ngạn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt:

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục phát triển: Năm 2001, toàn huyện có 14.256 gia đình văn hoá (GĐVH); 92 làng văn hoá (LVH) (trong đó có 71 LVH cấp huyện và 21 LVH cấp tỉnh). Năm 2010, toàn huyện có 32.203/46.064 hộ đạt danh hiệu GĐVH (chiếm 69,9%, tăng 17.950 hộ so với năm 2001); 219/392 làng, bản đạt danh hiệu LVH (chiếm 55,86%, tăng 127 làng so với năm 2001); trong đó có 59 làng bản đạt danh hiệu LVH cấp tỉnh, (tăng 38 làng so với 2001); có 184/205 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hoá (chiếm 89,8%), trong đó có 75 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hoá cấp tỉnh; có 03 xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn xã, thị trấn văn hoá (chiếm 10%).

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá thông tin được đẩy mạnh, nhân dân đã đóng góp tiền của, huy động ngày công để xây dựng các thiết chế văn hoá. Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hoá được tăng cường; thiết chế văn hoá được quan tâm. Toàn huyện có 238 NVH, trong đó có: 219 NVH thôn, bản; 19 NVH xã, thị trấn và 01 NVH huyện. Ngoài ra, đã xây dựng được 17 cổng làng.

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá được chú trọng. Toàn huyện, có 35 di tích lịch sử văn hoá được xếp hạng, trong đó có 01 di tích lịch sử, cấp quốc gia; thành lập 14 CLB hát dân ca; 222 đội nghệ thuật cơ sở; Ngày hội VH-TT ở các xã và Ngày hội Văn hoá- Thể thao của huyện được duy trì tổ chức hàng năm.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển rộng khắp. Toàn huyện có 16 sân vận động xã, thị trấn; 75 sân bóng đá; 11 nhà thi đấu thể thao, trong đó có 01 sân Quần vợt, 02 nhà thi đấu tư nhân; thường xuyên duy trì hoạt động với 95 CLB thể thao, trong đó có 54 CLB dưỡng sinh của người trung, cao tuổi, 7 CLB bóng chuyền; 18% dân số thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, 70% thôn, bản có từ 1 thiết chế văn hoá thông tin hoặc thể thao. Có 30/30 xã, thị trấn quy hoạch đất cho xây dựng trung tâm VHTT, sân vận động xã, liên thôn... với tổng diện tích 78,22 ha.

Có thể nói, sau 9 năm thực hiện Đề án "Xây dựng huyện văn hoá miền núi Lục Ngạn giai đoạn 2001-2010”, mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn; nhưng đư­ợc sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của các Bộ, ngành Trung ­ương, UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh; d­ưới sự lãnh đạo sâu sát của Huyện uỷ, sự chỉ đạo điều hành cụ thể của UBND huyện; sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, sự cố gắng nỗ lực với quyết tâm phát huy tính tự lực, tự c­ường của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong huyện, Đề án đã đ­ược triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhìn chung phần lớn các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội của Đề án đặt ra đến năm 2010 đều hoàn thành theo đúng tiến độ. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nhận thức rõ về Nghị quyết Trung ­ương 5 (khoá VIII), kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khoá IX), về mục đích, ý nghĩa của Đề án “Xây dựng huyện văn hoá miền núi Lục Ngạn giai đoạn 2001-2010”, đặc biệt đã tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức về trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi gia đình, mỗi cá nhân trong việc xây dựng huyện trở thành huyện điểm văn hoá. Đời sống tinh thần, mức h­ưởng thụ văn hoá của nhân dân đ­ược nâng lên một bư­ớc; các hoạt động văn hoá từng b­ước phát triển đều khắp ở cả các vùng; bảo tồn và phát huy tích cực di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ­ương (khoá VIII) Về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Công tác xã hội hoá thực hiện Đề án đư­ợc đẩy mạnh và đạt kết quả cao, nhất là trong việc huy động các nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội để tăng cư­ờng cơ sở vật chất, xây dựng các thiết chế văn hoá và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Sự nghiệp giáo dục có bư­ớc chuyển biến rõ nét. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân đ­ược quan tâm, hoạt động văn hoá - thông tin - thể thao phát triển phong phú, đa dạng. Công tác chăm lo đối t­ượng chính sách xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, miền núi, xoá đói, giảm nghèo th­ường xuyên đ­ược quan tâm; nền kinh tế tăng tr­ưởng cao hơn nhiều so với trư­ớc năm 2001, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và đ­ược cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi rõ nét.

HP (tin từ BG)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác