Lương Sơn (Hòa Bình) xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

(Cinet) - Năm 2011, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với thực hiện chương trình nông thôn mới và đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới đã góp phần tích cực vào phát triển KT-XH, xóa đói – giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới.

Thực hiện các nội dung CVĐ, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói- giảm nghèo được triển khai sâu rộng. Trong năm 2011, huyện đã xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được trên 420 triệu đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hơn 40 hộ nghèo trong huyện. Từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao. Nhân dân tích cực thi đua xây dựng gia đình, KDC văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Toàn huyện hiện có 187 KDC đều xây dựng được quy ước, hương ước, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Từ đó tạo tiền đề xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, không có tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định TTATXH, ATGT, tham gia hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ, nhân dân được cùng bàn bạc, quyết định những công việc chung mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng dân cư. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đạt được những kết quả thiết thực. Trong năm qua, nhân dân đã cung cấp 116 nguồn tin tố giác tội phạm cho cơ quan chức năng, cảm hóa, giáo dục tại cơ sở 146 người, 18 người được giáo dục tiến bộ. Có 136 KDC không phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Do là địa bàn giáp ranh, đặc thù của huyện có tốc độ phát triển nhanh nên tình hình tai, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan diễn ra phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể nên các vụ việc được giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

Hàng năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được các KDC tổ chức sôi nổi. Đây là dịp để biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các hộ gia đình, các KDC trong một năm phấn đấu, thực hiện các phong trào thi đua. Năm 2011, toàn huyện đã có 145 KDC đạt tiêu chuẩn văn hóa, chiếm 77,54%, tăng 12 khu so với năm 2010; 16.940 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 80,06%, tăng 533 hộ so với năm 2010. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện đã thu hút gần 40.000 lượt người tham dự. Cùng với việc biểu dương khen thưởng 16.940 hộ gia đình văn hóa, trong dịp này đã có  19 nhà đại đoàn kết được trao tặng cho hộ nghèo với kinh phí 240 triệu đồng, 5 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 943 triệu đồng. Điển hình trong tổ chức ngày hội là các KDC thôn Đồng Sương – xã Thành Lập, thôn Sấu Hạ - xã Thanh Lương, thôn Om Làng – xã Cao Dương, thôn Suối Nẩy – xã Hòa Sơn…

Tin từ HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác