Mường Khương (Lào Cai): Tiếp tục củng cố và hoàn thiện các thiết chế văn hóa

Mường Khương (Lào Cai): Tiếp tục củng cố và hoàn thiện các thiết chế văn hóa - ảnh 1
Huyện Mường Khương  (nguồn: Internet)
(Cinet)- Thiết chế văn hóa là những công trình thuộc kết cấu hạ tầng xã hội được sử dụng cho các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - thể thao, nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đảm bảo các tiêu chuẩn như: cơ sở vật chất kỹ thuật; có tổ chức bộ máy; có hoạt động theo chức năng; có sự tham gia sinh hoạt của quần chúng nhân dân. Với mục đích, ý nghĩa như thế, thiết chế văn hóa đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng, là điều kiện cần và đủ trong phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đề ra.
Kết quả thực tế
Trong những năm qua, Thiết chế văn hóa đã mang đến những hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao trong công tác xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa.
Đến hết năm 2014 toàn huyện đã có hơn 90 nhà văn hóa thôn và 3 nhà văn hóa xã, trung tâm văn hóa thông tin thể thao tương đối khang trang, có 1 sân tenis, 4 sân cầu lông, 4 sân bóng bàn, 1 sân vận động trung tâm huyện…Không chỉ là nơi tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thiết chế này cũng là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ..., qua đó phát hiện được nhiều nhân tố mới để bồi dưỡng, phát triển phong trào văn hóa cơ sở. Ngoài ra, nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân cũng được đáp ứng phần nào. Cơ sở vật chất của hệ thống thiết chế văn hóa tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, trao đổi thông tin, tạo ra được những sân chơi bổ ích cho nhiều đối tượng quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân, rèn luyện thân thể để có sức khỏe làm việc, lao động, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, học hỏi lẫn nhau và thắt chặt thêm tình đoàn kết.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, công tác củng cố, xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa ở Mường Khương vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần nhanh chóng khắc phục. Thứ nhất là hệ thống pháp luật và chính sách về văn hóa còn nhiều bất cập, chậm đổi mới. Thứ hai là hạn chế trong việc huy động các nguồn vốn xã hội đầu tư cho văn hóa đồng thời nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc chưa cao. Thứ ba, các nhà văn hóa thôn, văn hóa xã chưa có nhiều hoạt động, thư viện phòng đọc sách báo chưa phát triển, công tác quảng bá khai thác thương hiệu ở địa phương chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn nhân lực cho hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa nhìn chung còn hạn chế, lực lượng có trình độ chuyên môn ít và chưa phát huy được năng lực.
Ngoài ra, hầu hết các thiết chế văn hóa ở cơ sở ở huyện hoạt động thiếu thường xuyên, hiệu quả sử dụng thấp; nhiều thiết chế bị xuống cấp, thiếu trang thiết bị hoạt động do công tác quản lý, bảo vệ còn lỏng lẻo. Phần lớn các thiết chế văn hóa chỉ mới thực hiện được nhiệm vụ là điểm sinh hoạt chính trị, là nơi tổ chức họp dân để phổ biến, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới nhân dân, chứ chưa thường xuyên tổ chức được các hoạt động văn hóa - thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa
Trong những năm tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại trong công tác xây dựng và thực hiện các thiết chế văn hoá, giải pháp quan trọng hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chuẩn, quy ước văn hóa từ đó tạo niền tin và nâng cao vai trò của nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Tích cực tham gia các hoạt động sáng tạo văn hóa-văn nghệ, thể dục- thể thao nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; làm tốt công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa điển hình, mẫu mực ở nông thôn: Hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Hoàn thiện đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa theo quy hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn như: liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ thể thao ở nông thôn, tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia các hoạt động sáng tác và biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống; đồng thời đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày càng cao của nhân dân, nhất là những huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.
Cần đẩy mạnh thực hiện các mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch, nhằm phát triển phong trào ở cơ sở, tạo điều kiện  nhân dân tham gia luyện tập, rèn luyện sức khỏe nâng cao thể chất. Đầu tư xây dựng Trung tâm VHTT xã, ấp và phát huy hiệu quả hoạt động của cộng đồng dân cư, làm ơi sinh hoạt văn hóa, hội họp của nhân dân tại địa bàn dân cư, nơi tổ chức phổ biến, triển khai đưa các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các hoạt động phát triển văn hóa nông thôn đến người dân địa phương để tham gia thực hiện.
Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tạo điều kiện để khôi phục lễ hội, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện không lành mạnh trong các hoạt động văn hóa - thể thao – du lịch. Tăng cường làm tốt công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Hy vọng rằng, với những giải pháp đã nêu trên cùng những thực trạng tại huyện, Mường Khương sẽ có những bước đi đúng đắn trong việc xây dựng và tiếp tục củng cố thiết chế văn hóa, góp phần đẩy mạnh công tác văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống cho nhân dân trong toàn huyện.
 CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác