Nam Định: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng chính quyền, sự hưởng ứng nồng nhiệt quần chúng nhân dân, những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có bước phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, Ban Chỉ đạo phong trào từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung vào các nội dung cơ bản: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng thiết chế văn hóa, TDTT, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phát huy thuần phong mỹ tục, bài trừ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội…

Kết quả, sau hơn 10 năm thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Nam Định đã khơi dậy và phát huy tính tích cực sáng tạo của xã hội góp phần xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Trong đó, các nội dung phong trào xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Đơn vị, cơ quan có nếp sống văn hóa” đã ngày càng đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội; qua đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Nam Định cũng còn bộc lộ một số hạn chế tồn tại cần khắc phục, đó là: Việc chạy theo số lượng, thành tích trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa; buông lỏng công tác quản lý, tuyên truyền vận động và chưa phát huy được vai trò tự quản cộng đồng trong việc giữ vững danh hiệu văn hóa, dẫn đến chất lượng phong trào ở nhiều nơi chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Chất lượng thực hiện các tiêu chí về phát triển văn hoá nông thôn còn thấp;  Hệ thống nhà văn hoá, TDTT hoạt động chưa thường xuyên, hiệu quả; các hoạt động văn hoá, thông tin gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các làng văn hoá chưa đạt kết quả như mục tiêu đề ra; Phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá” ở một số nơi còn nặng về hình thức, chạy đua về số lượng, cá biệt, có hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, song vẫn có người mắc vào các tệ nạn xã hội…

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, ngày càng nâng cao hơn nữa phong trào, khắc phục những mặt còn tồn tại trong việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, các giải pháp cụ thể được đưa ra đó là:

Ban chỉ đạo phong trào các cấp, các ngành hữu quan cần nghiên cứu, bổ sung nội dung, tiêu chí về xây dựng NTM vào phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; đồng thời sửa đổi các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa phù hợp với điều kiện, đặc điểm ở các địa phương. Cụ thể hóa nội dung, tiêu chí văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, văn hóa đạo đức nghề nghiệp… trong tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn nếp sống văn hóa.

Đối với mục tiêu về xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, các cơ quan chức năng và Ban chỉ đạo phong trào các cấp tiến hành rà soát, chọn lọc những phong trào cụ thể có tính lâu dài, làm rõ tên gọi, nội dung, tiêu chí, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng để chỉ đạo thống nhất triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt cơ chế phối hợp của các ngành, đoàn thể thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường nguồn lực phát triển phong trào, huy động các nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng làng văn hoá.

Ngoài ra, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong việc lồng ghép thực hiện các nội dung tiêu chí chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng phong trào.

Tin từ NĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác