Nâng cao chất lượng CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC trong giai đoạn mới

(Cinet) – Văn bản số 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL của Ban Thường trực UBTƯMTTQ VN và Bộ VHTTDL về việc nâng cao chất lượng CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC trong giai đoạn mới.

Chuơng trình nâng cao chất lượng CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC trong giai đoạn mới hướng tới các mục tiêu cụ thể là: Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương. Tăng cường sự thống nhất chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ngành VHTTDL các cấp và ý thức chủ động, tích cực của người dân ở khu dân cư tham gia Cuộc vận động. Phối hợp chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động thường xuyên, có kế hoạch, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn Cuộc vận động ở các khu vực, vùng miền; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động.

Theo đó, chương trình nâng cao chất lượng CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC trong giai đoạn mới sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau: Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đã thống nhất hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban vận động. Theo đó, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Ban Chỉ đạo) và Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (Ban vận động), thống nhất chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động.

Ở khu dân cư: Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vận động hiện có, Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Trưởng Ban vận động, trực tiếp chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban vận động các cấp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xem xét việc thống nhất về tổ chức Ban Chỉ đạo, Ban vận động, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ngoài ra, chương trình cũng thống nhất thực hiện danh hiệu thi đua trong Cuộc vận động, cụ thể là: Danh hiệu “Gia đình văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công nhận hàng năm; Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương (gọi chung là khu dân cư văn hóa) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh/thành phố (dưới đây gọi chung là cấp huyện) công nhận và công nhận lại, 03 năm một lần.

Về phối hợp tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Cuộc vận động: Bằng nhiều hình thức phong phú tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động; phổ biến 05 nội dung của Cuộc vận động; tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiêu chuẩn công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh; tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đến từng người, từng gia đình, từng khu dân cư biết và thực hiện; Xây dựng, duy trì hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức tự quản cộng đồng ở khu dân cư; các hình thức thu hút, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở từng địa phương, cơ sở; Tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng; kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn khu dân cư cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Hằng năm tổ chức các cuộc kiểm tra thực hiện Cuộc vận động của Ban vận động cấp trên đối với Ban vận động cấp dưới; Mở chuyên mục “Thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới” trên Báo Đại đoàn kết và Báo Văn hóa; Xây dựng mô hình điểm về triển khai thực hiện Cuộc vận động; sơ kết, tổng kết đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động; Tổ chức điều tra xã hội học; khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng; tổng kết lý luận và thực tiễn về Cuộc vận động.

Về việc phối hợp tổ chức thực hiện:

Ở Trung ương: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm: Chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo thẩm quyền; trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động; đề xuất chủ trương, chính sách, pháp luật; cơ chế quản lý, hỗ trợ đầu tư và các giải pháp huy động các nguồn lực thực hiện Cuộc vận động; Chủ trì tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết; các cuộc họp giao ban của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các địa phương về thực hiện Cuộc vận động; Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì triển khai thực hiện Cuộc vận động; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hoạt động chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động ở Trung ương; Chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp triển khai thực hiện Cuộc vận động; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra thực hiện Cuộc vận động; hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn ở khu dân cư và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Ở địa phương: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), trên cơ sở Chương trình phối hợp này và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động; tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp đã ký kết…

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác