Nghệ An: Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng Làng văn hoá (1989- 2009)

(Cinet) - 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã quan tâm sâu sắc, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng, bản, khối văn hóa, cơ quan, đơn vị trường học văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa, xây dựng huyện có đời sống văn hóa phát triển…

Nghệ An: Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng Làng văn hoá (1989- 2009) - ảnh 1

Phong trào xây dựng Làng văn hóa trong cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, thực sự đã trở thành một phong trào lớn, quan trọng, có tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra hiệu quả tác động thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cuả mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, phong trào xây dựng làng văn hóa nói riêng đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Nghệ An là địa phương triển khai khá sớm phong trào xây dựng nếp sống văn hóa. Nổi bật là đã xây dựng gia đình văn hóa từ năm 1993, phong trào xây dựng làng, bản, khối phố văn hóa từ những năm 1996. các ngành, các cấp từ tỉnh đến huyện, thành phố, thị xã đã mở hàng trăm lớp tập huấn nghiệp vụ về phong trào và các chuyên đề soạn thảo quy ước, hương ước theo tinh thần Chỉ thị số 24/CT-TW, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị 10/CT-TW và Nghị định 29 của Chính phủ.

Xác định phong trào xây dựng làng văn hóa là trọng tâm trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, từ năm 1997 các huyện, thành, thị đều tích cực kiện toàn Ban chỉ đạo đúng thành phần của Ban chỉ đạo Trung ương và có nghị quyết, chỉ thị nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với phong trào xây dựng làng văn hóa ở từng địa phương, đơn vị cơ sở. Công tác tuên truyền vận động đăng ký xây dựng làng văn hóa được ban chỉ đạo các cấp quan tâm chỉ đạo cụ thể nên đã đạt được kết quả rõ dệt.

Năm 1997, toàn tỉnh có 145/4787 làng, bản, khối phố đang ký xây dựng làng văn hóa, đạt 0,3%. Kết quả có 5 làng đầu tiên được UBND tỉnh công nhận danh hiệu làng văn hóa đó là: bản Còn, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp; bản Bộng, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn; thôn Lĩnh Thủy xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương; xóm 4, xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc (nay là thành phố Vinh) và làng Quỳnh, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Phong trào đã từng bước phát triển sâu rộng từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng miền biển đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Nhiều huyện, thành phố, thị xã và cơ sở đã tiến hành thực hiện tốt qui trình đăng ký, kiểm tra, đánh giá, thẩm định, xét công nhận thực sự công khai, dân chủ, coi trọng tiêu chuẩn từ đó chất lượng danh hiệu làng văn hóa ngày càng được nâng cao.

Năm 1998 có 118/8747 làng được UBND tỉnh công nhận làng văn hóa, đạt 2,4% (trong đó năm 1997: 5 làng; năm 1998: 113 làng). Từ năm 2006 đến năm 2008 tổng số làng được công nhận làng văn hóa là 820/5795 làng, đạt 14,1%. Tổng số làng, bản, khối phố được công nhận từ năm 1997 cho đến nay của toàn tỉnh là 2.406 làng, đạt tỷ lệ 41,5% so với tổng số làng, bản khối phố. Tổng số làng văn hóa có đồng bào dân tộc ít người 396 làng (trong đó có 238 làng văn hóa thuần dân tộc Thái, 65 làng thuần dân tộc Thổ, 19 làng thuần dân tộc Mông, 12 làng thuần dân tộc Khơ Mú…). Tổng số làng văn hóa có đồng bào giáo dân là 77 làng.82 làng, bản, khối phố có thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng tại lễ tuyên dương của tỉnh, 03 làng, bản, khối phố có thành tích đặc biệt tiêu biểu xuât sắc được bầu chon đề nghị tuyên dương khen thưởng làng văn hóa tiêu biểu toàn quốc.TT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác