Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Tổng kết 15 năm thực hiện NQ TƯ 5 (khóa VIII)

(Cinet) – Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQTƯ 5 (khóa VIII) và NQ11–NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa diễn ra hôm 9/1 vừa qua.

Báo cáo kết quả việc thực hiện NQ TƯ 5 (Khóa VIII) và NQ11–NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc tại hội nghị nêu rõ, những năm qua, việc xây dựng môi trường văn hóa trên địa bàn huyện ngày càng phát triển với nhiều hoạt động mang lại hiểu quả thiết thực như: Xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, cơ quan văn hóa; Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng các quỹ tình thương…; Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; Xây dựng thiết chế văn hóa; Phát triển hệ thống thông tin đại chúng; Kiểm tra, xử lý những vi phạm về văn hóa,...

Ngoài ra, thực hiện NQ TƯ 5, thời gian qua, huyện Nghi Xuân còn làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc, quê hương. Trong tổng số 180 di tích đã được kiểm kê có 1 di tích Quốc gia đặc biệt, 6 di tích quốc gia, 47 di tích cấp tỉnh. Nhiều giá trị văn hóa cổ truyền của quê hương được khôi phục, bảo tồn như: Chèo Kiều, Ca trù, Sắc bùa và một số lễ hội…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện NQ TƯ 5 (Khóa VIII) và NQ 11 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc còn bộc lộ những mặt còn hạn chế như: Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa trong một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế; Sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một số cán bộ, đảng viên; Sự mơ hồ về nhận thức, thái đội bàng quan, mất cảnh giác của cán bộ, đảng viên trước những luận điệu xảo trá của thế lực thù địch; Chất lượng gia đình, làng xã văn hóa chưa cao; Việc xây dựng chính sách văn hóa còn thiếu…

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn tồn tại, thời gian tới, Nghi Xuân sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Tiếp tục quán triệt, truyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung các Nghị quyết; Tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao để phục vụ tốt các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; Bảo tồn, kế thừa và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân và phát triển du lịch; Tiếp tục triển khai thực hiện NQ 23 của Bộ Chính trị; Triển khai thực hiện tốt kết luận hội nghị TƯ VI (khóa XI) về đổi mới căn bản GD & ĐT, đáp ứng nhu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa…

Cũng tại hội nghị, huyện ủy Huyện Nghi Xuân đã trao giấy khen cho 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tin từ HT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác