Những kết quả đáng ghi nhận trong Phong trào TDĐKXĐĐSVH giai đoạn 2000-2010

(Cinet) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện từ Trung ương đến các địa phương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên cả nước đã đạt được những thành công đáng ghi nhận.

Cụ thể, trong giai đoạn 2000-2010, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã đạt được những kết quả sau đây:

Phong trào xây dựng “Người tốt , việc tốt” góp phần tích cực vào hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

Trên cơ sở 5 đức tính của con người Việt Nam đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII), các địa phương đã cụ thể hoá tiêu chuẩn bình bầu “Người tốt, việc tốt” trong Phong trào TDĐKXDĐSVH. Các ngành, địa phương đã coi trọng công tác biểu dương “Người tốt, việc tốt” góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Tạo nên những tấm gương sáng, có sức thuyết phục lan toả, cổ vũ mọi người tham gia thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí; các đội tuyên truyền lưu động của các Trung tâm văn hoá đã đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, nhân rộng các gương sáng điển hình trong các lĩnh vực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Kết quả, trong 10 năm qua đã có 1200000 “Người tốt, việc tốt” được suy tôn ở các cấp, trong đó, ở cấp tỉnh trên 249000 người; cấp huyện trên 239000 người; cấp xã trên 712000 người.

Phong trào xây dựng gia đình văn hoá góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống, văn hoá, dời sống kinh tế

Phong trào xây dựng gia đình văn hoá ngày càng phát triển về chiều rộng và bề sâu. Từ 8760665 gai đình văn hoá được công nhận năm 2000, đến nay cả nước đã có 16.026599 gia đình văn hoá được công nhận, tăng gấp hai lần (đạt tỉ lệ 70,8%).

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình tham gia xây dựng gia đình văn hoá; tổ chức tốt việc bình bầu gia đình văn hoá công khai, dân chủ từ khu dân cư; công bố quyết định công nhận và công nhận lại gia đình văn hoá vào “Ngày đại đoàn kết dân tộc” (18/11). Nên chất lượng gia đình văn hoá ở đa số các địa phương đã được nâng lên. Xây dựng gia đình văn hoá đã thực sự trở thành môi trường giáo dục quan trọng nâng cao  chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của các thành viên trong gia đình. Đơn vị gia đình đã trở thành môi trường trực tiếp và trọng yếu thực hiện mọi chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước. Xây dựng gia đình văn hoá còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xoá đói giảm nghèo, một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Phong trào xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của người dân ở các cộng đồng dân cư

Phong trào thường xuyên, liên tục được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, được mọi tầng lớp nhân dân ở các cộng đồng dân cư hưởng ứng mạnh mẽ. Từ 17.651 làng (thôn, ấp, bản...) văn hóa; tổ dân phố (khu phố, khu dân cư) văn hóa được công nhận năm 2000, đến nay đã có 58 248 làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa được công nhận năm 2010 tăng gấp hơn ba lần (đạt tỷ lệ 67%).

Đại đa số các làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa đều thực hiện đầy đủ 5 tiêu chuẩn với 21 tiêu chí công nhận danh hiệu vàng văn hóa", "Tổ dân phô văn hóa".

Theo đó, đời sống kinh tế ở các làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa ổn định và từng bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống; cơ sở hạ tầng sinh hoạt của gia đình và cộng đồng được nâng lên. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân lành mạnh, phong phú; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chuyển biến tiến bộ; nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn; sự nghiệp văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục được chăm lo. Môi trường cảnh quan được đảm bảo, kỷ cương, pháp luật được thực hiện; tình làng nghĩa xóm được củng cố.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt nhiều kết quả toàn diện, vững chắc

Cuộc vận động phát triển rộng rãi với 103.913/105.842 (đạt tỷ lệ 98%) khu dân cư trong cả nước tham gia thực hiện cuộc vận động. Sáu nội dung cuộc vận động được bổ sung và nâng cao phù hợp với yêu cầu triển khai cuộc vận động trung giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng cơ sở chính trị lành mạnh; chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; kết quả thực hiện cuộc vận động tạo cơ sở vật chất và nền tảng tinh thần để thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn khu dân cư.

Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, mang đậm giá trị văn hoa và nhân văn sâu sắc

Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở các cấp đã chủ trì phát động và tố chức thực hiện cuộc vận động xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo", tạo nguồn lực to lớn cùng với sự đầu tư của Nhà nước, giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước.

Cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo" do Mặt trận tổ quốc các cấp chủ trì, đã vận động nhân dân đóng góp 5.120 tỷ đồng. Hội Cựu Chiến binh các cấp khai thác trên 1.000 tỷ đồng của các nguồn vốn, giúp 27 vạn hộ gia đình hội viên chuyển đổi ngành nghề; thu hút trên 11.000 lao động là con em hội viên. Hội Phụ nữ các cấp giúp trên 5 vạn lượt phụ nữ có vốn để phát triển sản xuất với số tiền 13 tỷ đồng. Giới thiệu việc làm cho trên 50 vạn hội viên; giúp trên 1 triệu hộ gia đình phụ nữ nghèo, trong đó 148.000 hộ đã thoát nghèo.

Xây dựng và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được duy trì và đạt kết quả quan trọng

Trong điều kiện danh hiệu thi đua trong Phong trào TDĐKXDĐSVH ở khu vực cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được ghi nhận trong Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật, nhưng phong trào xây dựng đời sống văn hóa vẫn được duy trì. Năm 2000, có 8.707 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận có đời sống văn hóa tốt. Đến năm 2010, đã có 37.971 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận có đời sống văn hóa tốt (tăng hơn bốn lần).

Đại bộ phận các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật, duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; có môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và an toàn.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cười, việc tang và lễ hội có chuyến biến tiến bộ

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg, ngày 28 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hầu hết các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thành viên BCĐTW đều ban hành quy chế và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong Phong trào TDĐKXDĐSVH. Lấy kết quả thực hiện nếp sống văn minh là tiêu chí hàng đầu để đánh giá, bình xét, công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa. Trên 120.000 đơn vị và khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tạo ra những chuyển biến tiến bộ, những điển hình tiên tiến và cách làm tích cực, hiệu quả.

Thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển

Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, là một trong những chủ trương, chính sách văn hóa lớn của Đảng và Nhà nước; cũng là một trong những nội đung trọng tâm của Phong trào TDĐKXDĐSVH.

Hầu hết các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Ngân sách nhà nước ở các địa phương đã đầu tự và hỗ trợ 734 tỷ đồng xây đựng thiết chế văn hóa cơ sở (trong đó cấp tỉnh 340 tỷ đồng; cấp huyện 254 tỷ đồng; cấp xã 140 tỷ đồng). Xã hội hóa trong việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở phát triển mạnh mẽ; nhân dân đã đóng góp 1.400 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao thôn.

Đến nay, cả nước đã có 4.663 xã có nhà văn hóa, sân thể thao; 38.543/99.658 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao; 6.770 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhà văn hóa; 7.365 có khu vui chơi giải trí; 8.177 có phòng truyền thống và 215 có đội văn nghệ quần chúng.

Phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao quần chúng cả ở khu vục nông thôn, đô thị và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều duy trì và phát triển.

Hầu hết các địa phương và tổ chức công đoàn ở các cấp đều tổ chức các hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, thi đấu các môn thể thao. Trên 12 triệu người tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng và sinh hoạt câu lạc bộ.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" phát triển mạnh mẽ, thu hút trên 17 triệu người luyện tập thể dục thế thao thường xuyên.

Các nội dung văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng phát triển đa dạng

Với ý nghĩa văn hóa vừa lả mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội; các địa phương, cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, công an nhân dân đều hưởng ứng Phong trào TDĐKXDĐSVH thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung văn hóa phù hợp. Phong trào học tập, lao động sáng tạo thu hút trên 11 triệu lượt người tham gia.

Trên 250.000 sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn. Ngành y tế triển khai thực hiện tiêu chí sức khỏe trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Hội Cựu Chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ". Hội Phụ nữ phát triển phong trào phụ nữ xây dựng gia đình văn hóa và giúp nhau làm kinh tế. Đơn vị quân đội nhân dân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh…

 

CN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác