Ninh Bình: Thông qua quy chế hoạt động của Ban vận động CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC

(Cinet) – Quy chế hoạt động của Ban vận động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tỉnh Ninh Bình đã được thông qua vào ngày 9/11/2011.

Ban vận động thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC) tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 278-QĐ/TU ngày 20/7/2011 của Tỉnh uỷ Ninh Bình. Hoạt động của Ban vận động nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; gắn với thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Theo đó, nhiệm vụ của Ban vận động CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC tỉnh Ninh Bình đó là: Chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và được cụ thể hoá trong 5 nội dung của cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC theo chương trình phối hợp của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ VHTTDL; Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động; tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”. Bên cạnh đó, Ban vận động có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tham gia công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong cuộc vận động; nghiên cứu đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC trong giai đoạn mới.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phong trào TDĐKXDĐSVHƠKDC của tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả thiết thực.

Phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Hiệu quả của phong trào không chỉ là tạo được lối sống văn hoá cho nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học mà còn góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh về tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào; triển khai các văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương, kiểm tra, thẩm định và công nhận các danh hiệu văn hóa; tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ đánh giá, định hướng xây dựng, phát triển phong trào; in ấn và cung cấp cho Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh các biển mẫu, bảng chấm điểm gia đình văn hóa (GĐVH), làng, bản, phố văn hóa; in ấn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm và các điển hình tiên tiến trong phong trào phát hành đến các cơ sở trong tỉnh. Các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh đã có những cách làm sáng tạo trong việc lồng ghép tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.


V.K (tin từ NB)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác