Ninh Bình: Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa

(Cinet) - Vừa qua, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa (1989- 2009).

Ninh Bình: Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa - ảnh 1

Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, các làng đã tích cực vận động nhân dân tham gia đầu tư nguồn lực xây dựng các công trình công cộng và hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, 100% xã có hệ thống truyền thanh đến bản làng, 65/146 xã, phường, thị trấn, 889/1.662 bản, làng ở Ninh Bình có nhà văn hóa…

Qua bình xét hàng năm, nhiều làng văn hóa và số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt từ 85- 90%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội từng bước có nhiều chuyển biến. Các làng văn hóa đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc khôi phục, gìn giữ các lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian… Phong trào xây dựng làng văn hóa đã góp phần quan trọng hoàn thành thắng thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tại hội nghị đã triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TƯ ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hướng dẫn của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch về việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TƯ của Bộ Chính trị với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Qua đó gắn triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TƯ với việc đánh giá tình hình 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm của địa phương, đơn vị, kiên quyết phê phán và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Hội nghị  cũng đã biểu dương, khen thưởng các tâp thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng làng văn hóa 20 năm qua. Theo đó, c
ó 13 làng văn hóa được UBND tỉnh tặng bằng khen, 32 làng văn hóa được Sở VH,TT&DL tỉnh  tặng giấy khen vì những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng làng văn hóa.

TT (Ti n từ NB)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác