Ninh Bình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ 2005-2010 đã đề ra các mục tiêu phấn đấu: 85% gia đình văn hoá; 50% phố văn hoá; 85% cơ quan, trường học văn hoá và 50% khu dân cư có nơi sinh hoạt cộng đồng.

Ninh Bình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” - ảnh 1

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được Ban chỉ đạo của thành phố xác định tập trung vào các nội dung: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; giúp nhau xoá đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái, nhân đạo từ thiện; phát huy dân chủ.


Trong đó nội dung cốt lõi của phong trào là xây dựng khu dân cư văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá thực sự trở thành phong trào rộng lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của người dân, tạo nền tảng vững chắc trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Phong trào đó có tác dụng thiết thực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, vì thế được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.


Hằng năm, thành phố tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá từ cấp thành phố đến các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học và Ban vận động các khu dân cư. Có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo thực hiện ở các cấp để phong trào đi vào chiều sâu và có những kết quả thiết thực.


Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo đã hướng dẫn các đơn vị đăng ký, phát động phong trào thi đua. Nhiều đơn vị, đoàn thể đã có tỷ lệ đăng ký thi đua cao như Hội nông dân, Hội Phụ nữ, ngành Giáo dục - Đào tạo… nội dung cam kết thi đua được cụ thể hoá từ những nội dung mà Ban chỉ đạo đề ra, cam kết xây dựng gia đình văn hoá không có bạo lực, không có thành viên vi phạm pháp luật, không có người sinh con thứ 3 trở lên, xây dựng “gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc”…


Ban chỉ đạo đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào. Việc bình xét các danh hiệu văn hoá được tiến hành từ cơ sở với phương pháp tự chấm điểm, tự bình xét, đảm bảo dân chủ, công khai dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền và sự tham gia của các ngành, các cấp.


Xây dựng gia đình văn hoá được Ban chỉ đạo xác định là nền tảng cho mọi phong trào, chính vì vậy trong quá trình thực hiện, Ban vận động ở khu dân cư, Ban chỉ đạo các cấp luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra những biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh phong trào, như tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh 3 cấp, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc từ cơ sở, phát hiện kịp thời những nhân tố mới, những gia đình tiêu biểu, xử lý những biểu hiện lệch lạc vi phạm quy ước, hương ước, vi phạm pháp luật.


Trên cơ sở cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được các cấp uỷ đảng, chính quyền xã, phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao về chất lượng. Năm 2008, toàn thành phố có 23.849/27.002 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 88,2%, tăng 2% so với năm 2007 và vượt mục tiêu đề ra 3,2%. Các gia đình được bình xét danh hiệu gia đình văn hoá đều là những gia đình hoà thuận, hạnh phúc, kinh tế ổn định, có kế hoạch tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh, công tác và học tập, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.


Phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến và làng, phố văn hoá trong năm qua cũng đã thu được những kết quả đáng khích lệ. UBND thành phố chỉ đạo các UBND xã, phường hướng dẫn các khu dân cư sửa đổi quy ước, hương ước cho phù hợp với sự phát triển của địa phương. Tính đến hết tháng 12-2008, đã có 100% khu dân cư tiên tiến sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước, trong đó có 144/170 khu dân cư được UBND thành phố phê duyệt. Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, phố, thôn (xóm) văn hoá được tiến hành dân chủ, chính xác có sự tham gia của Ban chỉ đạo các cấp. Năm 2008, toàn thành phố có 86/170 khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến, 57/170 phố, thôn đạt danh hiệu văn hoá.


Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học, hằng năm Liên đoàn lao động thành phố, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Công an thành phố đã tổ chức phát động thi đua, đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá. Kết quả năm 2008, UBND thành phố đã công nhận 121/140 đơn vị đăng ký đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá, bằng 86,4%.


Công tác xã hội hoá các hoạt động VHTT, TDTT được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhất là trong việc xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở. Cuối năm 2008, toàn thành phố đã xây dựng được 8/14 nhà văn hoá thể thao đa năng cấp xã, phường, đạt 57%. 92/170 điểm sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, đạt 54%. Phong trào rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại phát triển mạnh, hệ thống nhà tập, sân chơi của cơ quan, gia đình được xây dựng. Toàn thành phố có 88 CLB thể thao, 33% số người thường xuyên tham gia luyện tập thể dục - thể thao.


Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, thời gian tới, thành phố tiếp tục đề cao vai trò gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, vai trò tự quản và sáng tạo của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện phong trào ở các địa phương. Tập trung tuyên truyền rộng rãi cho mọi người hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, lợi ích của phong trào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, huy động mọi lực lượng và nguồn lực xã hội cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa.

Theo NB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác