Phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp

(Cinet) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 về việc Phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp - ảnh 1

Đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 hướng tới mục tiêu xây chung đó là: Phấn đấu xây dựng đời sống văn hoá của công nhân ở các khu công nghiệp gắn với xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao hoạt động thường xuyên, chất lượng, hiệu quả; xây dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hoá lành mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của công nhân, góp phần xây dựng các doanh nghiệp ổn định và bền vững.

Về mục tiêu cụ thể, Đề án nêu rõ, đến năm 2015 sẽ có 70% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hoá, 100% địa phương (có khu công nghiệp) hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ công nhân. Phấn đấu 50% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và 50% “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

Các mục tiêu này sẽ tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao để đến năm 2020, 100% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hoá. Lượng công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao được nâng lên 70%, đặc biệt là số “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” nâng lên 80%.

Để đạt được những mục tiêu vạch ra, Đề án xác định trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính như sau: tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hoá; định hướng xây dựng, từng bước phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ công nhân; phát triển phong trào văn hoá, thể thao trong công nhân góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hoá tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp; xây dựng, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận; xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân; tổ chức giải thưởng toàn quốc về “ Văn hoá doanh nghiệp” nhằm tôn vinh, cổ vũ các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng đời sống văn hoá công nhân...

Theo đó, các giải pháp cụ thể được đưa ra là: Tổ chức phát động, đăng ký thi đua xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các địa phương (có khu công nghiệp); Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm và các chế độ an sinh xã hội đối với công nhân; Thực hiện nghiêm việc phê duyệt phát triển các khu công nghiệp phải có quy hoạch xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, xã hội phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp. Chủ các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa của công nhân. Bên cạnh đó, xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chủ động xây dựng đời sống văn hóa công nhân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và xử phạt nghiêm minh các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa.

Để triển khai thực hiện Đề án, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, Bộ, ngành có liên quan. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận “Doanh nghiệp đạt chẩn văn hóa”, hướng dẫn tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”. Đồng thời, Bộ VHTTDL chủ trì phối hơp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư xây dưng quy hoạch tổng thể phát triển  hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý II năm 2012; Chỉ đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân và nhân dân trên địa bàn.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác