Phong trào xây dựng Làng văn hóa ở Quảng Trị

Từ những năm 1994-1996, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều đợt khảo sát về đặc điểm tình hình hoạt động văn hóa ở các địa phương trong tỉnh, tham gia học tập kinh nghiệm về xây dựng đời sống văn hóa các tỉnh.

Đầu năm 1996, phong trào xây dựng Làng văn hóa, GĐVH Quảng Trị được phát động. 10 làng được chọn làm điểm trong phong trào gồm: Tùng Luật, Sa Trung (Vĩnh Linh); An Mỹ (Cam Lộ); KP2 - P1, KP6 - P2 (TX Quảng Trị); Thượng Trạch (Triệu Phong); Lễ Môn, Nhĩ Thượng (Gio Linh); KP1 - P1, Nghĩa An (Đông Hà). Sau một năm phát động, 10 Làng văn hóa đầu tiên được công nhận.

Kết quả từ thực tế cho thấy sự tác động tích cực của phong trào xây dựng các Làng văn hóa đối với sự nghiệp phát triển quê hương. Các làng được công nhận văn hóa, nhân dân có cuộc sống ổn định, số gia đình nghèo giảm nhanh; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng được cải thiện rõ rệt; bộ mặt các làng thay đổi với nhiều thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, vui chơi giải trí… được xây dựng; cảnh quan môi trường sạch đẹp; các địa phương đi vào nề nếp trong các hoạt động lễ hội, ma chay, cưới hỏi. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện hiệu quả và được nhân dân đồng tình, chấp hành nghiêm chỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương được giữ vững; công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trịv ăn hóa cũng trở nên thuận tiện hơn…

Trên cơ sở 10 Làng văn hóa đầu tiên, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tiếp tục triển khai nhân rộng ra các địa phương khác, nhất là từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước phát triển và đạt được những thành quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được 1.799 làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa. Trong đó có 1.467 làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị được công nhận (đạt 81,5%). Nhiều đơn vị huyện, thị, thành phố có phong trào phát triển tốt như: Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Đông Hà, Cam Lộ… Nhiều xã phát động xây dựng điển hình văn hóa, tiêu biểu như xã Thanh, xã Ba Tầng (Hướng Hóa). Nhiều Làng văn hóa điển hình được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng như Tùng Luật (Vĩnh Giang - Vĩnh Linh), Thủy Ba Đông (Vĩnh Thủy - Vĩnh Linh), Bích La Đông (Triệu Trung - Triệu Phong), Đại An Khê (Hải Thượng - Hải Lăng)… Đặc biệt, tỉnh cũng đã có 2 huyện, thị được công nhận là đơn vị điển hình văn hóa là Hải Lăng và TX Quảng Trị.

Sự phát triển của các làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa đã đưa đến nhiều đổi thay cho các làng quê, nhất là sự phát triển và ngày càng hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 914 làng có Nhà Văn hóa, kinh phí xây dựng 200-500 triệu đồng, tiêu biểu như: Nhà văn hóa bản Cheng (Tân Liên - Hướng Hóa), Nhà Văn hóa thôn Vùng Kho (Đắkrông - Đắkrông), Nhà Văn hóa cộng đồng bản A Đeng (A Ngo - Đắkrông)… Ngoài ra, toàn tỉnh có hơn 400 cổng chào được xây dựng kiên cố; gần 500 cụm bản thông tin cổ động, 2.000 pa nô các loại, 958 sân TDTT, 789 đội văn nghệ, 29 thư viện và 204 tủ sách. Đây là cơ sở phục vụ đắc lực cho hoạt động và sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Bên cạnh những thành quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng Làng văn hóa từ 1996 - 2009, Ban chỉ đạo phong trào của tỉnh cũng chỉ ra nhiều điểm yếu cần được khắc phục trong phong trào xây dựng Làng văn hóa như: Phong trào xây dựng Làng văn hóa của tỉnh phát triển chưa đi vào chiều sâu, nhiều đơn vị còn chạy theo thành tích, chủ quan, trông chờ và ỷ lạiu sự quan tâm của cấp trên; thiết chế văn hóa chưa đồng bộ, cơ sở vật chất nghèo nàn; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra thường xuyên, các tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều phức tạp và có xu hướng phát triển; công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, các chủ trương, chính sách về phát triển nền văn hóa chưa được sâu sát…

Tuy nhiên, qua gần 15 năm triển khai thực hiện, phong trào xây dựng Làng văn hóa đã có những tiến triển quan trọng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, bộ mặt văn hóa - xã hội của tỉnh Quảng Trị đã thay đổi. Đời sống tinh thần của nhân dân phong phú, đa dạng hơn; các giá trị văn hóa ở các vùng được bảo tồn và phát huy hiệu quả; trật tự xã hội được giữ vững… Trong thời gian tới, phong trào xây dựng Làng văn hóa tỉnh được tiếp tục đẩy mạnh, chú trọng đến sự phát triển bền vững và chất lượng của phong trào.

 

Theo Tạp chí XDĐSVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác