Phong trào xây dựng Làng văn hóa tại tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay

(Cinet) - Sau gần 20 năm thực hiện phong trào xây dựng làng văn hoá, tỉnh Cao Bằng đã khẳng định vị trí, vai trò của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thể hiện:

Non nước Cao Bằng (Ảnh minh hoạ)Non nước Cao Bằng (Ảnh minh hoạ)

Thứ nhất: Công tác xây dựng làng văn hoá đã góp phần đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, đời sống văn hoá, tinh thần được nâng lên. Thực tiễn cho thấy, những địa phương có nhiều làng, xóm đạt danh hiệu văn hoá, đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, hộ đói không còn, số hộ nghèo giảm hẳn, số hộ giàu tăng lên. Cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hoá đươợc quan tâm xây dựng, các chỉ tiêu xã hội như y tế, giáo dục được thực hiện tốt, mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân được nâng lên với 65% tổng số hộ có phương tiện nghe nhìn; 17% số dân tham gia sinh hoạt văn hoá; 25% số dân được tham gia các Lễ hội; 18,8% số dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; 40% số dân được phổ biến khoa học kỹ thuật; 70% số dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ hai:
Công tác xây dựng làng văn hoá đã tích cực góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, động viên nhau thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Đây là những yếu tố quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh, an toàn xã hội trong mỗi cộng đồng dân cư và toàn xã hội.

Thứ ba
: Việc thực hiện phương châm xã hội hoá đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động văn hoá thông tin ở cơ sở đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ đó làm cho nhân dân tự giác đóng góp tiền của, công sức cải tạo nâng cấp, xây dựng đơường giao thông liên thôn, liên xã, xây dựng các công trình phúc lợi về y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao và tham gia các hoạt động hưởng thụ, sáng tạo văn hoá. Các nội dung và hình thức sinh hoạt văn hoá mang tính sáng tạo của quần chúng như các loại hình câu lạc bộ sở thích, các sinh hoạt văn nghệ xóm, làng... ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, tín ngưỡng truyền thống như đền, chùa được quan tâm củng cố; các Lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca được lưu giữ, bảo tồn và ngày càng phát huy giá trị. Sự đổi mới trong quản lý tổ chức, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở đã tạo điều kiện cho nhân dân trở thành chủ thể tích cực trong tổ chức xây dựng đời sống văn hoá, phát huy dân chủ, vai trò tự quản ở cộng đồng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục: 
- Phong trào phát triển chưa đồng đều và rộng khắp nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số nội dung, phong trào cụ thể chưa đươợc triển khai thực hiện đầy đủ hoặc còn hời hợt. Việc cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí xây dựng đời sống văn hoá phù hợp với đặc thù ở cơ sở còn lúng túng. Chất lượng và hiệu quả của làng văn hoá ở một số nơi chưa đảm bảo.- Công tác chỉ đạo xây dựng và nhân điển hình các điểm sáng văn hoá chươa đơược quan tâm đúng mực. Bộ mặt các khu dân cư có đổi mới nhưng còn chậm, chưa toàn diện. Công tác tổ chức thực hiện chưa được đẩy mạnh ở một số địa phương.
- Chất lượng phong trào xây dựng làng văn hoá ở nhiều địa phương còn thấp, chưa phát huy hết vai trò tác dụng trong đời sống xã hội. Tình trạng mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội như đánh đề, đánh bạc, ma tuý, nạn tảo hôn vẫn còn tồn tại; tình trạng để trâu bò, gia súc, gia cầm dưới gầm sàn, vệ sinh môi trường chưa được giải quyết triệt để; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chuyển biến còn chậm.
- Chất lượng các thiết chế và hoạt động văn hoá, thể dục thể thao chưa cao, chưa đáp ứng đơược nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân. Mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân thông qua các sinh hoạt văn hoá tập thể và cộng đồng còn thấp, còn có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng, miền trong tỉnh.- Sự phối kết hợp giữa các ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa thật chặt chẽ, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội. Việc đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hoá ở một số địa phương còn chậm, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa được thường xuyên.- Kinh phí đầu tư hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hoá nhất là xây dựng Nhà văn hoá thôn, xóm chưa kịp thời; công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá còn hạn chế.

Một số nguyên nhân chủ yếu:
 
- Phong tục tập quán ở một số địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn còn lạc hậu, trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.- Sự lãnh đạo của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở chưa cụ thể, sâu sát, sự phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể chưa chặt chẽ, thường xuyên. Thường trực Ban chỉ đạo các cấp có lúc còn lúng túng trong việc tham mưu tổ chức thực hiện. Các thành viên Ban chỉ đạo do kiêm nhiệm nhiều công việc nên có lúc chưa quan tâm đúng mức đến lĩnh vực công tác này.
- Lực lượng cán bộ nhìn chung còn thiếu và yếu về năng lực, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, một số Ban chỉ đạo chưa được củng cố, kiện toàn thường xuyên.
- Công tác kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm chưa thường xuyên; chế độ báo cáo, thông tin 2 chiều chưa kịp thời nhất là ở cấp cơ sở.- Công tác thông tin tuyên truyền còn hạn chế, chưa đồng bộ, chưa đến được với từng người dân nhất là đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người.
- Kinh phí chi cho hoạt động của Ban chỉ đạo và công tác thi đua - khen thưởng đã được quan tâm song chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế nhiệm vụ đặt ra.

Một số bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" 

Một là:
Cần phải tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa về tầm quan trọng của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong tất cả các cấp, các ngành, nhất là trong nhân dân nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về nội dung, ý nghĩa, tác dụng to lớn của phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực cho mọi tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực hưởng ứng, tham gia.

Hai là:
Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền, của Ban chỉ đạo các cấp là điều kiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả phong trào.

Ba là:
Xây dựng và phát triển phong trào phải đi đôi với việc đảm bảo chất lượng của phong trào, nhất là chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, xóm, tổ dân phố văn hoá, phong trào cốt lõi trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Bốn là:
Khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, tính tích cực, tự quản và sáng tạo của nhân dân trong việc triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở, tạo cho phong trào phát triển bền vững, thực chất.

Năm là:
Tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" lồng ghép với các phong trào của các ngành, đoàn thể khác làm cho nội dung của phong trào thêm phong phú.

Sáu là:
Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến và nhân rộng điển hình tiến tiến.Kế thừa những kết quả đạt đơược, khắc phục những thiếu sót tồn tại, trong những năm tới, tỉnh Cao Bằng tiếp tục từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào; nâng cao chất lươợng các danh hiệu Gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, làng văn hoá, phấn đấu thực hiện đạt 50% số làng, xóm, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hoá; 30% số đơn vị cơ sở có Nhà văn hoá; 70 đến 80% số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 90% số cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 

TT

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác