Phú Thọ: Ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2013- 2015

(Cinet) – Vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013- 2015.

Theo đó, trong giai đoạn 2013-2015, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ được gắn kết với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” và các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kế hoạch cũng đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cho việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trong từng năm. Cụ thể, năm 2013 sẽ kiện toàn ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp; xây dựng nội dung hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; biểu dương các điển hình tiên tiến; kiểm tra việc thực hiện phong trào ở các địa phương, cơ sở...

Năm 2014, chỉ đạo điểm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” để nhân ra diện rộng; tập huấn về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới cho cán bộ văn hóa cơ sở; tiếp tục tăng cường thiết chế văn hóa, thể thao; biểu dương gia đình nông dân văn hóa toàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra cấp huyện...

Năm 2015 chỉ đạo tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp” và đề án “Phát triển văn hóa nông thôn”; 10 năm thực hiện “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội”; biểu dương các điển hình tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư...

Tin từ PT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác