Phú Thọ: Duy trì, phát huy hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Chính phủ phát động đã và đang tạo được sự đồng thuận của cả nước nói chung và Phú Thọ nói riêng. Đây là phong trào rộng lớn, thu hút tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Phú Thọ: Duy trì, phát huy hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa - ảnh 1
Đến nay, phong trào đã làm thay đổi về cơ bản diện mạo đời sống mọi mặt của nhân dân, bảo vệ thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của các tầng lớp nhân dân.
Cùng với xây dựng làng, khu dân cư văn hóa thì nội dung xây dựng gia đình văn hóa luôn được xác định là nội dung có tính chất cốt lõi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực tế cho thấy, những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, toàn diện và cụ thể của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chỉ đạo hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân do đó phong trào thực sự đã có chiều sâu và có ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2009, phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện một cách toàn diện và chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng. Ban vận động ở các khu dân cư đã thực sự giữ vai trò nòng cốt trong triển khai các nội dung của phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Việc vận động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa được triển khai thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm. Ban vận động ở khu dân cư đã biết phát huy vai trò của các tổ liên gia để nắm tình hình thực tế, phân loại gia đình, vận động các hộ gia đình ký cam kết phấn đấu thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
Các Ban vận động cũng đã chú trọng phân công các thành viên bám sát phong trào, theo dõi giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, chú trọng các tiêu chí như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình trong quá trình vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa. Việc tổ chức họp dân, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được các Ban chỉ đạo ở cơ sở triển khai thực hiện ngay từ đầu tháng 11 hàng năm để đến Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18-11) tiến hành công bố danh sách các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đồng thời khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Từ năm 2004 đến nay, thực hiện quy định mới của Luật thi đua khen thưởng, UBND các xã, phường, thị trấn có thẩm quyền công nhận danh hiệu gia đình văn hóa nên việc xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa ở các cơ sở được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quy định. Năm 2009 toàn tỉnh có 340.618/341.875 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (Đạt 99,63%); kết quả cuối năm có 266.662/341.875 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 78%, tăng 2,7% so với năm 2008 nhưng chỉ đạt 91,8% kế hoạch năm 2009). Đây là kết quả phản ánh khách quan tình hình thực tế do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động đến đời sống nhân dân trong đó có các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà chúng ta đang phấn đấu, bên cạnh đó quan điểm chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp là chú trọng tăng cường nâng cao chất lượng của xây dựng gia đình văn hóa, tránh chạy theo bệnh thành tích mà lâu nay có lúc, có nơi còn mắc phải. Năm 2009, các địa phương vẫn giữ được kết quả tốt trong xây dựng gia đình văn hóa là thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Phù Ninh, Thanh Ba, Đoan Hùng, Tam Nông. Các huyện vùng núi cao vẫn có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt thấp do đời sống kinh tế - văn hóa của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế đã ảnh hưởng tới chất lượng phong trào. Cũng trong năm qua, do còn khó khăn về kinh phí nên công tác thi đua, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc của các địa phương còn hạn chế và chưa kịp thời, chưa tạo thành động lực thúc đẩy phong trào phát triển.

Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TƯ5, nội dung kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCHTƯ Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Cùng với các nhiệm vụ khác, ngành VHTTDL Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó chú trọng đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kế hoạch năm 2010 có trên 90% hộ gia đình toàn tỉnh đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó phấn đấu cuối năm có 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp cần đẩy mạnh công tác vận động nhân dân đăng ký và phấn đấu thực hiện các nội dung xây dựng gia đình văn hóa. Chú trọng vai trò của các Ban vận động, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư trong quá trình vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa của tỉnh đã ban hành. Tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở tiến hành sơ kết, bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Bố trí đủ ngân sách của phong trào dành cho công tác sơ kết, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình văn hóa. Tin tưởng rằng, phát huy những thành tích của năm 2009, phong trào xây dựng gia đình văn hóa năm 2010 của tỉnh Phú Thọ sẽ có nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng nâng cao toàn diện đời sống nhân dân ở khu dân cư.


Theo PT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác