Phú Thọ: Nhìn lại chặng đường 10 năm triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

Qua 10 năm triển khai, phong trào đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, được mọi tầng lớp nhân dân nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia.

Phú Thọ: Nhìn lại chặng đường 10 năm triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện phong trào, nhất là nội dung xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, xây dựng GĐVH, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội và nhiều nội dung của các phong trào thi đua khác, được chú trọng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức triển khai phong trào một cách liên tục, tạo bước phát triển khá sâu rộng và sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn hóa, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, gắn bó cộng đồng, tạo động lực phát triển kinh tế, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Năm 1995 tỉnh đã tổng kết 5 năm xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, xã phường, thị trấn văn hóa có 59% số gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH, 47% số khu dân cư đạt tiêu chuẩn KDCVH; năm 2001 tỉnh tổng kết 10 năm xây dựng làng, KDCVH, đã có 62% số gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH; 69,5% số khu dân cư đạt tiêu chuẩn KDCVH; năm 2005 tổng kết 5 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2005, có 72,1% số gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH, 70,3% số làng, khu đạt danh hiệu làng, khu văn hóa. Năm 2008 đã có 75,3% số hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH; 74,4% số khu dân cư đạt danh hiệu KDCVH. Năm 2009 có 78% số gia đình đạt danh hiệu GĐVH; năm 2010 ước tính có 80% số gia đình đạt danh hiệu GĐVH.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên diện rộng và chiều sâu góp phần đưa nội dung phong trào vào đời sống xã hội, khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cùng với việc soạn thảo và cung cấp cho các địa phương nhiều văn bản, tài liệu có liên quan đến triển khai phong trào, các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền giới thiệu gương người tốt việc tốt, những tập thể cá nhân điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hóa”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các ngành, đoàn thể như: Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh hội Phụ nữ, Y tế xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua lồng ghép các nội dung vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà nội dung chủ yếu là xây dựng GĐVH, làng, KDCVH, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội. Cụ thể, Sở VHTTDL đã phối hợp với MTTQ tỉnh triển khai Quy chế công nhận danh hiệu “GĐVH”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” ban hành ngày 23-6-2006 và Hướng dẫn số 32 ngày 28-8-2006 của Ủy ban MTTQ Việt Nam về hướng dẫn tiêu chuẩn, bình xét, công nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thống nhất các tiêu chí xây dựng khu dân cư tiên tiến là cơ sở bình xét KDCVH, thống nhất chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm tôn vinh các GĐVH trong dịp tổ chức ngày Hội đoàn kết toàn dân tộc 18-11 hàng năm; phối hợp tổ chức xây dựng mô hình thanh niên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, vận động xây dựng làng văn hóa sức khỏe gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo như: Hội Nông dân, Phụ nữ, ngành Giáo dục đào tạo… đã phát động nhiều phong trào thi đua tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần tích cực xây dựng làng, KDCVH.

Trong nhiều năm qua, phong trào đã góp phần định hướng, tạo lập và khẳng định những chuẩn mực văn hóa, nếp sống văn hóa bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 308 của Chính Phủ, Quy định số 143 của UBND tỉnh có sự chuyển biến mạnh mẽ. Phong trào văn nghệ quần chúng, TDTT trong các làng, KDCVH đã phát triển rộng khắp. Đã xây dựng và duy trì hoạt động hàng ngàn tổ, đội thông tin văn nghệ quần chúng, đội thể thao; hàng trăm CLB sở thích với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Trong các làng, KDCVH nội dung vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2000, khi phát động phong trào mới có 16,1% số dân thường xuyên rèn luyện thân thể, năm 2008 con số này đã tăng lên 21,5%; số gia đình thể thao tăng từ 29.610 gia đình (2005) lên 49.377 gia đình (2008); số câu lạc bộ TDTT một môn hoặc nhiều môn tăng từ 420 CLB lên 565 CLB.

Việc huy động các nguồn lực xã hội hóa còn tiềm ẩn trong nhân dân để xây dựng  sân bãi tập luyện TDTT, nhà văn hóa khu dân cư luôn được chú trọng. Đến tháng 11- 2009 đã có 2.232/2.865 khu dân cư xây dựng được nhà văn hóa, đạt 77,9%... nhiều nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khá khang trang và có đầy đủ các thiết chế, trang thiết bị để hoạt động với tổng số vốn từ 150 triệu đến 450 triệu đồng. Ví dụ như nhà văn hóa làng Sơn Vy (Lâm Thao), làng Quân Giới (TX Phú Thọ), thôn Phương Lĩnh (Thanh Ba). Tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng nhà văn hóa ở khu dân cư là huyện Phù Ninh đạt 99%, thị xã Phú Thọ đạt 87,1%; huyện Hạ Hòa đạt 81,3%; Tam Nông 79,7%. Từ năm 2004 đến nay tỉnh đã cấp hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa ở khu dân cư là 23 tỷ 520 triệu đồng, kinh phí địa phương và huy động từ nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa khu dân cư là 107tỷ 432 triệu đồng. Đặc biệt trong năm 2008 và 2009, UBND thành phố Việt Trì đã trích ngân sách hỗ trợ cho 10 khu dân cư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, san lấp địa điểm xây dựng nhà văn hóa mỗi khu từ 80 đến 100 triệu đồng để cố gắng đến 2010 đạt 100% có nhà văn hóa. Tỉnh Phú Thọ đã có 274/277 xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng thư viện, tủ sách. Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH hàng năm đều tăng.

Đến nay đã có 85% số hộ gia đình khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 95% số hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh; các công trình hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây mới, hoặc cải tạo nâng cấp, nhân dân đã góp hàng chục tỷ đồng cùng với ngân sách của Nhà nước làm hàng ngàn km đường bê - tông liên thôn, liên xóm; 100% xã, phường, thị trấn đã có hệ thống truyền thanh, 90% các xã có trạm y tế, 100% xã có đường ôtô vào đến trung tâm xã. Các công trình phúc lợi xã hội như nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, sân bãi tập luyện thể thao từng bước hoàn thiện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân.

Trong các làng, khu dân cư văn hóa việc phát động quần chúng BVANTQ, phòng chống tội phạm được thường xuyên duy trì. Hiện nay toàn tỉnh đã xây dựng được 24.394 tổ tự quản, 2.957 tổ ANND, 2.947 tổ hòa giải; 2.464/2865 khu dân cư đã xây dựng được quy ước văn hóa. Thông qua các phong trào quần chúng, nhân dân đã phát hiện và cung cấp 2.678 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần khơi dậy và động viên tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình Quốc gia xóa đói giảm nghèo thì sự giúp đỡ trực tiếp của cộng đồng là rất lớn, nhiều nơi có cách làm thiết thực như giúp đỡ ngày công, con giống, vật nuôi, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, giới thiệu việc làm... đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Từ năm 2004 – 2009, quỹ Vì người nghèo ở 3 cấp, tỉnh, huyện, xã thu được 25.353.976.196 đồng. Bằng nguồn lực toàn tỉnh đã huy động hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 5.000 ngôi nhà “Đại đoàn kết” trị giá 70 tỷ đồng tặng cho các hộ nghèo. Công tác vận động cứu trợ giúp đỡ đồng bào bị bão lũ thiên tai được phát động kịp thời, được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ với tinh thần thương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”. Trong 5 năm (2004 - 2009) đã huy động được 12 tỷ đồng và 1800 tấn gạo cùng nhiều hàng hóa, đặc biệt riêng trong năm 2008 đã vận động ủng hộ 8 tỷ đồng.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục, đó là việc tuyên truyền về cuộc vận động chưa sâu, chưa hiểu hết ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào; Quy trình đăng ký, bình xét chưa  chặt chẽ ở một số địa phương, một số làng, khu dân cư, gia đình vẫn còn nghèo, còn vi phạm nhưng vẫn được công nhận. Đây là bệnh thành tích cần sớm loại trừ. Một số nơi, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển phong trào; năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của cán bộ phong trào ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chỉ đạo xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng có lúc chưa kịp thời; chất lượng các làng, khu dân cư văn hóa có lúc, có nơi còn thấp, chưa đạt yêu cầu; việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao do khó khăn về kinh phí nên một số khu dân cư vẫn chưa xây dựng được nhà văn hóa (Toàn tỉnh hết năm 2010 ước đạt 80% số khu dân cư có nhà văn hóa; so với mục tiêu của Nghị quyết số 56 HĐND khoá XV, tỷ lệ trên còn thấp).

Qua 10 năm triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh Phú Thọ đã có những chuyển biến rất căn bản, nhiều nội dung đã đi sâu vào cuộc sống góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, người dân tự giác giúp nhau xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự cố gắng của Ban chỉ đạo các cấp và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các địa phương, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn tới chắc chắn sẽ có bước phát triển vững chắc.

 

Theo PTO

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác