Quảng Nam: Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Chất lượng danh hiệu Gia đình Văn hóa (GĐVH), thôn, khu phố văn hóa, họ tộc văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa... cũng ngày càng được nâng lên biểu hiện từ việc đăng ký, bình xét, kiểm tra, phúc tra công nhận danh hiệu văn hóa được tiến hành chặt chẽ, đúng nội dung tiêu chuẩn đề ra. Nhiều gia đình, tộc họ, nhà văn hóa... là mô hình điển hình ở địa phương, cơ sở.

Theo số liệu thống kê từ Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 307.076/377.441 hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt 81,35%). Trong đó, có gần 253 nghìn hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liền trở lên (chiếm 66,95%). Các địa phương có số lượng hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt trên 80% như: Duy Xuyên 92,9%, Hội An 92,67%, Tam Kỳ 90%, Điện Bàn 89%, Nam Giang 86,9%, Đại Lộc 96,78%, Quế Sơn 96,3%, Nông Sơn 85,9%, Tiên Phước 85,09%, Hiệp Đức 84,3%.

Bên cạnh những kết quả trong phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, thì các phong trào xây dưng thôn văn hóa, khu phố văn hóa, xã phường văn hóa, tộc họ văn hóa, doanh nghiệp văn hóa, cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa... cũng đạt được nhiều kết quả ghi nhận. Đến nay toàn tỉnh đã công nhận 811/1722 thôn đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 47,09%); 25/244 xã, phường, thị trấn đạt văn hóa (chiếm 10,24%); 453/2814 họ tộc văn hóa (chiếm 16,09% tổng số các họ, tộc);  1533/1772 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa (chiếm 86,51%).

Điều đáng nói là tại các thôn văn hóa, đời sống vật chất  cũng như đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm bền chặt, hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở nhiều địa phương có bước chuyển biến tích cực...

Có được những kết quả trên đây là do các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã luôn luôn coi việc xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa XDĐSVH trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, do đó, phong trào đã được triển khai sâu rộng, kịp thời đến từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2013, toàn tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt từ 80 - 85% hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH; 40 - 45% thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa; có thêm 05 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 400 tộc họ trở lên được công nhận tộc họ văn hóa; xây dựng mới 10 nhà văn hóa xã và 20 nhà văn hóa thôn, 18 thôn văn hóa đạt chuẩn kiểu mẫu cấp tỉnh.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác