Quyết định số 1523/QĐ-BCĐ ngày 24/4: Quy chế làm việc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

(Cinet)- Quyết định số 1523/QĐ-BCĐ ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

Quyết định được ban hành căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban Vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Quyết định số 604/QĐ-BVHTTDL ngày 05/2/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và đề nghị của Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Theo đó, Quy chế làm việc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Về nguyên tắc làm việc: Mọi hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Văn phòng Thường trực.

Giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực được quy định tại Quyết định số 604/QĐ-BVHTTDL ngày 05/2/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng các quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ VHTTDL, Văn phòng Thường trực và chương trình, kế hoạch, lịch làm việc đã được ban hành, trừ trường hợp có yêu cầu đột xuất hoặc yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Quy chế làm việc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cũng quy định trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Kế toán Văn phòng Thường trực và Chuyên viên nghiệp vụ cũng như chế độ làm việc, quan hệ công tác…

Quy chế cũng nêu rõ, trường hợp cần bổ sung, sửa đổi, Chánh Văn phòng Thường trực báo cáo, trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác