Thái Bình: Những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Sau 10 năm triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã tạo nên bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Năm 2000, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thái Bình đã chính thức được thành lập. Giải pháp đẩy mạnh phong trào được Thái Bình cụ thể hoá bằng Quyết định 2080/2001/QĐ-UBND (nay là Quyết định 02/2009/QĐ-UBND) về thực hiện nếp sống văn hoá.

Sau khi Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống mới được ban hành, công tác xây dựng gia đình văn hoá đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Do tính thiết thực là nền tảng của phong trào xây dựng đời sống văn hoá nên công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đều được triển khai theo một quy trình thống nhất. Việc tổ chức xét, công nhận, biểu dương khen thưởng danh hiệu “gia đình văn hoá” ở các cấp bảo đảm nguyên tắc, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, tránh bệnh hình thức và thành tích đã tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân.

Nếu năm 2001, toàn tỉnh mới chỉ có 265.000/501.000 hộ đạt chuẩn “gia đình văn hóa” bằng 52,9% thì đến 2009 số gia đình đạt chuẩn văn hóa lên tới 74%,  năm 2010 đạt trên 75%. 10 năm qua, các huyện, thành phố đã khen thưởng 2.400 lượt hộ “gia đình văn hoá” tiêu biểu xuất sắc; UBND tỉnh khen thưởng 160 lượt hộ gia đình. Kết quả xây dựng gia đình văn hoá đã tạo cơ sở vững chắc cho việc duy trì, phát huy hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đặc biệt là việc thực hiện lồng ghép các nội dung văn hoá.

Hàng năm toàn tỉnh có 85% số thôn làng đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu văn hóa. Trên 850 lượt thôn làng tổ dân phố được công nhận và công nhận lại chiếm tỷ lệ 45% tổng số thôn làng; 1226 lượt cơ quan trường học, doanh nghiệp, đơn vị được công nhận “Đơn vị văn hóa”... 

Tỷ lệ hộ nghèo ở các làng văn hoá chỉ còn dưới một con số, không có hộ đói, hộ giàu ngày càng tăng. 98% đường làng ngõ xóm được cứng hoá; 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch; 100% thôn làng văn hoá có đủ các thiết chế văn hoá, thường xuyên duy trì tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn nghệ và TDTT.

Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” dưới sự chủ trì của UB MTTQ các cấp có sự tham gia phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã mang lại kết quả đáng ghi nhận. Phong trào đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho người lao động; khơi dậy và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái ở cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, phong trào đã góp phần phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và quy ước, hương ước của cộng đồng, hăng hái tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các ngành, các cấp phát động.

Từ phong trào, đã có 87% khu dân cư được ghi nhận thực hiện tốt nếp sống văn minh; trên 500 lượt giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể được bảo tồn bằng nguồn kinh phí nhân dân tự nguyện góp. 85,5% thôn làng không có tệ nạn xã hội; 63,6% xã phường đạt chuẩn lành mạnh không tệ nạn xã hội; 80% thôn làng tổ dân phố thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; 285/286 xã phường thị trấn (99,65%) có nhà văn hoá, 100% có sân chơi thể thao và tiêu chuẩn này ở cấp thôn làng đạt tỷ lệ 73,5%.

Những năm gần đây, cùng với đời sống vật chất của nhân dân ngày được nâng cao thì đời sống tinh thần cũng ngày càng phong phú. Các giá trị văn hóa truyền thống được kế thừa phát huy có hiệu quả cùng nhiều giá trị văn hóa mới tiến bộ được xác lập. Có thể khẳng định, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã gạn đục, khơi trong trong đó khơi dậy và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp, bài trừ các tai tệ nạn, hủ tục lạc hậu trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH. Cũng chính từ thực hiện tốt phong trào, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục được khẳng định; hiệu quả phong trào tiếp tục được phát huy và tương lai những năm tiếp theo, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” sẽ còn mang lại nhiều kết quả hơn nữa.

 

PP (tin từ TB)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác