Thanh Hóa: Đẩy mạnh cuộc vận động TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Ngày 25/10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào.

Sau 10 năm triển khai, phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2000-2010 tại Thanh Hóa đã thực sự trở thành xu thế chủ đạo trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, làm lành mạnh môi trường sống ở các khu dân cư, trong các cơ quan, trường học, đơn vị; các giá trị truyền thống được khôi phục, giữ gìn và phát huy bản sắc; hệ thống thiết chế văn hóa được củng cố và tăng cường, góp phần  thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tạo sự chuyển biến tích cực về lối sống, nếp sống; nâng cao mức hưởng thụ vật chất và tinh thần của nhân dân; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; khả năng sáng tạo, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Phong trào TDĐKXD ĐSVH  đã góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tăng cường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Thanh Hoá đã xây dựng được 4.303 làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá, trong đó có trên 3.000 đơn vị được công nhận danh hiệu văn hoá. Số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá tăng từ 47,2% (năm 2000) lên 71,5%. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 3.833/4.963 khu dân cư tiên tiến, đạt 77%; có 244 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn xã hội...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Thanh Hoá đã thống nhất tiếp tục phát triển phong lên tầm cao mới. Tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, quán triệt tinh thần NQ TƯ 5 (khoá VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc" nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá. Gắn cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các Ban chỉ đạo, Ban vận động xây dựng làng văn hoá từ tỉnh tới cơ sở. Phối hợp lồng ghép nội dung phong trào của các cấp, ngành vào nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tạo cho phong trào ngày càng phong phú, đa dạng và phát huy hiệu quả. Làm tốt công tác xã hội hoá trong hoạt động văn hoá-thể thao và xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ, phát động quần chúng nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào xây dựng làng văn hoá...

Để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ngày càng phát huy hiệu quả, Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hoá cũng đề nghị Ban chỉ đạo trung ương rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào phù hợp với thực tiễn theo hướng tinh gọn, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện, mang tính khả thi cao. Tiếp tục duy trì thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá. Quan tâm đầu tư cho việc trùng tu, tôn tạo di tích và hỗ trợ trang thiết bị sinh hoạt trong nhà văn hoá, có mẫu thiết kế xây dựng nhà văn hoá làng, bản, phố phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền, dân tộc.

Phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 76% trở lên số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, trong đó có 38% trở lên gia đình văn hoá làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hoá và dịch vụ. 84% trở lên các làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai trương xây dựng văn hoá, trong đó có 73% được công nhận danh hiệu văn hoá các cấp. Có 20% số xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 85% số dân được tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và khoa học kỹ thuật...

Dịp này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng bằng khen cho 107 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH - 2000 - 2010.

 

TH

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác