Thanh Hóa: Gắn thực hiện CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC với xây dựng nông thôn mới

(Cinet) – Qua 15 năm triển khai thực hiện, CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC trên dịa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tạo nên những chuyển biến đáng kể về đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDD, cùng với việc thành lập Ban vận động CVĐ cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án số 01 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tiếp tục nâng cao chất lượng CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC trong giai đoạn mới. Trong đó, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 6 nội dung của CVĐ, bổ sung thêm một số nội dung gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị văn minh. Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các quy hoạch trên địa bàn, huy động nhiều nguồn lực giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững; tập trung xây dựng tổ dân phố, khu phố “sáng, xanh, sạch, đẹp”, không còn tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; vận động nhân dân tích cực tham gia giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng và thực hiện theo quy ước, hương ước của khu dân cư, xây dựng khu dân cư không có tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt pháp lệnh về quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác hòa giải tại chỗ; thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Cùng với việc triển khai CVĐ, Ban vận động tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành chỉ đạo điểm về triển khai thực hiện đề án tại các huyện Cẩm Thủy, Yên Định, Nga Sơn và TP Thanh Hóa; đồng thời chỉ đạo ban vận động các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn lựa chọn một số địa phương làm điểm CVĐ. Đến nay, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố đã và đang triển khai nghiêm túc CVĐ đến cơ sở. Ông Nguyễn Văn Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoằng Hóa cho rằng CVĐ lần này được bổ sung thêm một số nội dung, trong đó gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới là rất phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở hiện nay. Do đó trong công tác chỉ đạo, MTTQ huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt CVĐ gắn với thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đóng góp xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi; thiết chế văn hóa cơ sở... góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch, lộ trình của tỉnh và huyện.

Từ kết quả, kinh nghiệm của CVĐ, với sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các cấp, đoàn thể và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân,

Hy vọng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các cấp, đoàn thể và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới sẽ thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh do nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

HP (tin từ TH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác